RSS Feed

Categorieën

Agenda's Raad en RTG

11-07-2018 - Amendement fractie D66, SGP, ITH, PvdA, HA!. Verworpen in de raad van 10-07-2018. Voor: 13 en Tegen: 13. Het beslispunt als volgt te formuleren: Het financieel kader 2019-2022 vast te stellen met uitzondering van het bepaalde omtrent het vaststellen van de ondergrens van de beklemde algemene reserve voor de meerjarenbegroting 2019-2022 op minimaal € 20,0 miljoen, en daarmee; De huidige ondergrens van de beklemde algemene reserve te handhaven op minimaal € 21,8 miljoen voor,,,,,

Naar de bijlage en het gerelateerd document

11-07-2018 - Motie fractie PvdA. Unaniem aangenomen in de raad van 10-07-2018. Verzoekt het college of Roept het college op: de werking (doel, omvang, criteria voor onttrekking, e.d.) van de beklemde algemene reserve, onderbouwd met deugdelijk onderzoek, aan de raad ter vastlegging voor te leggen; een eventuele ondergrens, voorzien van een duidelijke bedrijfseconomische en/of objectiveerbare onderbouwing aan de raad ter vaststelling voor te leggen; het aldus geherformuleerde....

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Burgerinitiatieven

11-05-2017 - Verzoek burgerinitiatiefvoorstel Cultuureducatie voor de Houtense jeugd in het basis- en voortgezet onderwijs ongeacht draagkracht (JeugdCultuurFonds). Versterken Cultuurvisie en Armoedebeleid over leer- en leefontwikkeling van alle 0- tot 18-jarigen in Houten. Toewijzing van Klijnsmagelden.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

05-04-2016 - Verzoek burgerinitiatief Basisinkomen Houten (BiBiH), is een vast (maand-)inkomen, dat de overheid aan iedere burger verstrekt of garandeert zonder daar voorwaarden bij te stellen

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Burgerjaarverslagen

23-04-2014 - Bijlage: Burgerjaarverslag 2013, Jaarverslag bezwaarschriften 2013 en Klachtbehandeling 2013

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-03-2013 - Geen omschrijving beschikbaar

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

College van BenW

13-07-2018 - Geen omschrijving beschikbaar

04-07-2018 - Geen omschrijving beschikbaar

Gemeenteraad

16-07-2018 - Op 19 juni 2018 heeft ITH ons schriftelijk vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement van orde met als onderwerp ‘Ontheffing verlening zonder wettelijke bezwaartermijn’. Uw vragen hebben betrekking op ontheffing geluidgrenswaarden LG18012. Die ontheffing hebben wij op 30 mei 2018 aan Vereniging Hockeyclub Houten verleend voor het buiten ten gehore brengen van versterkte muziek en het gebruiken van de omroepinstallatie bij de hockeyvelden

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-07-2018 - Op 15 juni 2018 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement van orde door de fractie van ITH met als onderwerp overlast bomen Dorpsstraat.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Nieuwsbrieven

17-07-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

10-07-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

Onderzoeken

16-11-2017 - Fort Honswijk, gelegen aan de Lek bij Houten, is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het f o r t en enkele aangrenzende weilanden zijn in november 2016 in bezit gekomen van de gemeente Houten. De gemeente wil het f o r t in historische staat terugbrengen en herontwikkelen. Daartoe wil de gemeente onder andere inzicht hebben op de natuurwaarden van Fort Honswijk.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

10-02-2017 - In november 2013 zijn door de gemeente verschillende workshops georganiseerd om samen de toekomst van Houten te verkennen. De verslagen van deze workshop betreffen de uitkomsten van de bijeenkomsten die gehouden zijn met inwoners, jongeren, ondernemers, maatschappelijke partners en regiopartners. De resultaten van de verkenningsworkshops, de resultaten van de inwonersenqu�te �Samen naar Houten 2025� en de uitkomsten van literatuuronderzoek en expertinterviews, worden door de gemeente vertaalt.

Persberichten

04-07-2018 - Fototentoonstelling ‘Forten van Boven’ op Fort Honswijk Komende maanden is een bezoek aan Fort Honswijk op het Eiland van Schalkwijk extra de moeite waard. Op 28 juni heeft wethouder Hilde de Groot de reizende fototentoonstelling “Forten van Boven” geopend. Deze expositie toont maar liefst drieëndertig luchtfoto’s van forten en is t/m 23 september dagelijks te bewonderen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

27-06-2018 - SOCIAAL TEAM GAAT DOOR ALS STICHTING Per 1 juli worden de taken van het Sociaal Team ondergebracht in een stichting. Begin van het jaar heeft het college besloten het Sociaal Team te verzelfstandigen. Voor de inwoners van Houten verandert er niets. Het Sociaal Team is nog steeds toegankelijk via de bekende wegen.

Regelgeving

08-08-2005 - Overzicht ingetrokken en vervallen gemeentebladen vanaf 24 februari 2005 Houten, stand 27 april 2007

Naar de bijlage en het gerelateerd document

26-05-2005 - Overzicht geldende gemeentebladen Houten stand 6 mei 2010 (21e versie)

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Rondetafelgesprekken (RTG)

07-06-2018 - Geen omschrijving beschikbaar

07-06-2018 - Geen omschrijving beschikbaar

Verkiezingsprogramma's

05-03-2018 - Verkiezingsprogramma CDA Groei naar nóg beter 2018-2022

05-03-2018 - Verkiezingsprogramma ChrisenUnie Waardevol voor Houten 2018-2022

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten