RSS Feed

Raadsvoorstel collegeprogramma 2018-2022 Duurzaam, ondernemend en dichtbij!

03-07-2018 - Een door de samenleving en door de raad gedragen collegeprogramma voor de bestuursperiode 2018-2022.


Gerelateerde documenten

22-08-2018 - Coalitieakkoord 2018-2022 - Duurzaam, ondernemend en dichtbij van de partijen: CDA, GroenLinks, VVD en de ChristenUnie

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Amendement fractie SGP, HA!. Verworpen in de raad van 18-09-2018. Voor: 11 en Tegen: 18 inzake het collegeprogramma 2018-2022 Duurzaam, ondernemend en dichtbij als uitwerking van het coalitieakkoord en als inhoudelijk beleidskader voor de komende bestuursperiode voor kennisgeving aan te nemen. Het college opdracht te geven: verwerking financiële effecten in de begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022 voor de realisatie van ambities

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Motie fractie SGP, ITH. Verworpen in de raad van 18-09-2018 Voor: 7 en Tegen: 22 Verzoekt het college onderzoek te doen naar een alternatieve locatie voor een tweede windpark, vanuit het uitgangspunt dat windmolens beter langs snelwegen en bedrijventerreinen gerealiseerd kunnen worden en draagvlak in de directe omgeving een voorwaarde is.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Motie fractie PvdA, CDA, HA!. Unaniem aangenomen in de raad van 18-09-2018. Verzoekt het college: onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een basisbaan als participatie instrument in onze gemeente in te voeren bij het onderzoek mee te nemen dat verdringing op de arbeidsmarkt door invoering van de basisbaan moet worden voorkomen de raad voor 1 mei 2019 te rapporteren over de bevindingen ...

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Motie fractie ITH. Aangenomen in de raad van 18-09-2018. Voor: 17 en Tegen: 11 Verzoekt het college onderzoek te doen naar de financiële positie van het HMC en over de uitkomst daarvan de raad te rapporteren en zo mogelijk met voorstellen te komen in het kader van de begroting 2019 en de meerjarenbegroting.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

01-06-2018 - Coalitieakkoord 2018-2022 - Duurzaam, ondernemend en dichtbij. Onze inwoners vinden de gemeente Houten een fijne plek om te wonen, te leven en te werken. Houten heeft een dorpse sfeer en een uniek stedenbouwkundig ontwerp. ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal hebben ieder een eigen identiteit en liggen in een prachtig landschap, rijk aan cultuurhistorie. Houtenaren vinden het belangrijk dat dit zo blijft.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

20-09-2018 - Motie fractie SGP. Verworpen in de raad van 18-09-2018. Voor: 7 en Tegen: 22 Verzoekt het college de ambitie van 3.000 á 4.000 extra woningen bovenop de al geplande 1300 nieuwe woningen tot 2025, te heroverwegen na eerst een fundamentele discussie over wonen met raad en samenleving hierover te voeren.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Amendement fractie PvdA, D66, HA, ITH, VVD, GL, CDA. Aangenomen in de raad van 18-09-2018. Voor: 27 en Tegen: 2 inzake: De eerste zin van beslispunt 1 als volgt te formuleren: Het collegeprogramma 2018-2022 Duurzaam, ondernemend en dichtbij als uitwerking van het coalitieakkoord en als inhoudelijk beleidskader voor de komende bestuursperiode vast te stellen, met dien verstande dat de tekst onder paragraaf 3.4.7. als volgt wordt aangevuld: Als uitgangspunt geldt dat het Evenementenfonds ....

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Motie fractie CU, GL, SGP, HA!, CDA. Aangenomen in de raad van 18-09-2018. Voor: 18 en Tegen: 11. Verzoekt het college: In gesprek te gaan met genoemde maatschappelijke organisaties en lokale ondernemers om het belang van fysieke huisvesting voor maatschappelijke initiatieven onder de aandacht te brengen. En de raad hierover voor het einde van het jaar te berichten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Motie fractie D66, SGP, PvdA, ITH, HA!. Unaniem aangenomen in de raad van 18-09-2018. Roept het college op in 2019 te starten met een nieuw initiatief, bijvoorbeeld ‘adviesvangers’, om zoveel en zo breed mogelijk Houtense jongeren te betrekken bij, en mee te laten denken over gemeentelijk beleid

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Motie fractie CDA, SGP, VVD, GL. Aangenomen in de raad van 18-09-2018 Voor: 24 en Tegen: 5 Verzoekt het college dat de raad een jaarlijkse Stimuleringsprijs voor het samenlevingstalent onder de ambtenaren wenst in te stellen ter vervanging van de huidige prijs voor het beste raadsvoorstel, waarbij de raad en maatschappelijke partners worden uitgenodigd de ambtenaren of projecten c.q. activiteiten te nomineren, die in dat jaar uitblonken in bovengenoemde kwalitficatie en resultaten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten