RSS Feed

Voorstellen

21-02-2018 - Te voldoen aan de verplichtingen uit de cao afspraken en om een actuele werktijdenregeling te hebben die voldoet aan alle voorwaarden.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

06-02-2018 - Voor bijna iedere handeling zijn financiële middelen noodzakelijk. Een actuele begroting is daarbij onontbeerlijk. Een actuele begroting is alleen mogelijk als de raad op periodieke basis, eens per maand, een oordeel kan geven over de voorgestelde begrotingswijzigingen

Naar de bijlage en het gerelateerd document

05-02-2018 - U informeren dat de begrote hoeveelheden afval die de AVU voor Houten gaat verwerken in 2019 en de daaraan verbonden kosten, correct zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2019 van de AVU.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

01-02-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over vaststelling van de tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen 2017. In november 2014 besloot de gemeenteraad dat er, naast de collectieve ziektekostenverzekering voor minima, een regeling moet komen voor de compensatie van de meerkosten van langdurig chronisch zieke minima. Over 2015 en 2016 is deze regeling uitgevoerd en daaropvolgend geëvalueerd.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

01-02-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de wijzigingen in de bijzondere bijstand die met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 ingaan.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

25-01-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de bestuursovereenkomst tussen de provincie Utrecht, gemeente Bunnik en de gemeente Houten. Het betrdeft een bestuursovereenkomst over het integrale pakket van verkeersmaatregelen in het buitengebied tussen Bunnik en Houten

Naar de bijlage en het gerelateerd document

22-01-2018 - Het doel van dit voorstel is te voldoen een van de voorwaarden om een beroep te kunnen doen op de Vangnetuitkering 2017.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

17-01-2018 - Het doel van dit voorstel is een zienswijze te geven op de kaderbrief 2019. WIL betrekt de zienswijzen van de 5 Lekstroomgemeenten bij het definitief vaststellen van de kaderbrief en begroting WIL 2019. Na ontvangst van de zienswijzen van de raden van de Lekstroomgemeenten zal het dagelijks bestuur de definitieve kaderbrief ter besluitvorming voorleggen aan het algemeen bestuur. Doel van dit voorstel is de raad voor te stellen om de voorliggende conceptzienswijze in te brengen. Na definitieve be

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

16-01-2018 - De raad te laten instemmen met de beleidskaders en financiële consequenties die Houten heeft als deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

16-01-2018 - Voor bijna iedere handeling zijn financiële middelen noodzakelijk. Een actuele begroting is daarbij onontbeerlijk. Een actuele begroting is alleen mogelijk als de raad op periodieke basis, eens per maand, een oordeel kan geven over de voorgestelde begrotingswijzigingen

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten