RSS Feed

Voorstellen

12-09-2017 - Mevrouw M.H. Damman te benoemen als commissielid voor de fractie GroenLinks.

05-09-2017 - De rekenkamercommissie biedt u hierbij het rapport aan met als doel:  Het geven van een overzicht en analyse van hoe de gemeente Houten en in het bijzonder de raad op de crisis en de recessie heeft gereageerd;  Daaruit lessen te trekken die: - de kwetsbaarheid van de gemeente bij een volgende crisis verkleinen en de weerbaarheid en veerkracht vergroten; - de creativiteit en het vernieuwde inzicht die uit de crisis zijn voortgekomen, te behouden en verder te benutten en te ontwikkelen;

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

16-08-2017 - De Ruimtelijk-economische koers geeft richting en invulling aan de samenwerking van de U10-gemeenten in de Utrechtse regio.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

09-08-2017 - Het be�indigen van het ingezette traject om te komen tot ��n nieuwe ambtelijke organisatie voor de gemeenten Houten en Wijk bij Duurstede.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

24-07-2017 - Met het vaststellen van deze veordening wordt de instelling van de commissie geformaliseerd. Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet ligt de instelling van een adviescommissie het meest voor de hand. Daarin voorziet deze verordening.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-07-2017 - Voor de feitelijke invulling van het werkgeverschap is een commissie ingesteld. Met het vaststellen van deze veordening wordt deze situatie geformaliseerd en delegeert de raad deze taken. Gelet op artikel 83 en artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet ligt de instelling van een bestuurscommissie het meest voor de hand. Daarin voorziet deze verordening.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-07-2017 - De kaders in het Programma Ruimte 2017-2019 vaststellen waarbinnen ontwikkeling van ruimtelijke projecten op locatie zich kan gaan afspelen, zowel op inhoud, werkwijze als proces. Het Programma Ruimte is het instrument om tot een goede ontwikkeling van Houten te komen. Het programma formuleert concrete doelstellingen en uitgangspunten voor de komende jaren en benoemt daarnaast hoe we als gemeente omgaan met gemeentelijke en particuliere initiatieven en wie (wanneer) welke rol heeft.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

11-07-2017 - Het uiteindelijke doel is het kunnen laten toetreden van De Ronde Venen tot de gemeenschappelijke regeling.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

07-07-2017 - De nota Sturen op regionale samenwerking geeft een kader voor meer samenhangende, efficiënte en effectieve sturing op samenwerkingsverbanden vanuit de gemeente Houten. Gebaseerd op eenduidige sturingsfilosofie op de verschillende niveaus van raad, college en organisatie. Dit moet ervoor zorgen dat de samenwerkingsverbanden waar Houten aan deelneemt een vorm van verlengd in plaats van verlegd lokaal bestuur blijven.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

28-06-2017 - Te komen tot een gemeenschappelijke regeling die in overeenstemming is met het uitgangspunt van de gezamenlijke financiering en uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0 � 18 jarigen. En tevens het voorkomen van onnodige zienswijzeprocedures bij technische begrotingswijzigingen.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten