RSS Feed

Voorstellen

07-06-2018 - De opvolgers, de heer De Jong, mevrouw Vonck-Moes en mevrouw Engels toe te laten als raadslid van de gemeenteraad van de gemeente Houten zodat er overgegaan kan worden tot hun beëdiging.

07-06-2018 - Voorzien in de verdere bemensing van de fractie van de Christenunie

05-06-2018 - Bijdragen aan de continuïteit van het functioneren van de raad.   

31-05-2018 - Het financieel kader 2019-2022 door de raad te laten vaststellen, waarbinnen het college het collegeprogramma 2018-2022 en de (meerjaren)begroting 2019-2022 uitwerkt.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

24-05-2018 - Het verkrijgen van een VVGB van de gemeenteraad om het voorliggende plan planologisch mogelijk te kunnen maken

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

23-05-2018 - Het doel van dit voorstel is om de raad een geïntegreerde zienswijze voor te stellen op de begrotingswijziging 2018 en de begroting en beleidsplan WIL 2019. Tevens wordt het jaarverslag 2017 ter kennisname aangeboden.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

17-05-2018 - De onderhandelaars van CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie hebben mij het Coalitieakkoord 2018 - 2022 ‘Duurzaam, ondernemend en dichtbij’ aangeboden. In dit akkoord is inbreng vanuit de samenleving en de raad verwerkt. Ik leid dit coalitieakkoord aan u door met de mogelijkheid tot bespreking en discussie tijdens de raadsvergadering van12 juni aanstaande.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

17-05-2018 - Het verkrijgen van een VVGB van de gemeenteraad om het voorliggende plan planologisch mogelijk te kunnen maken.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

14-05-2018 - Het RHC financieel in staat stellen om haar wettelijke taak uit te voeren door in te stemmen met a: de ontwerp-jaarrekening 2017; b: de ontwerp-programmabegroting 2019-2022

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

08-05-2018 - Het college en de raad een goed inzicht te verschaffen in de stand van zaken rond het beheer en de uitvoering van de begroting 2018.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten