RSS Feed

Voorstellen

07-05-2018 - Het uitvoeren van de mogelijkheid om een zienswijze over de ontwerpbegroting 2019 van de GGDrU naar voren te brengen met als doel om tot een degelijke begroting 2019 te komen. Besluitvorming hierover is gepland tijdens het algemeen bestuur van de GGDrU op 28 juni 2018.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

20-04-2018 - Het recreatieschap te vragen de concept-begroting te verduidelijken door een zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2019.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

10-04-2018 - Voor bijna iedere handeling zijn financiële middelen noodzakelijk. Een actuele begroting is daarbij onontbeerlijk. Een actuele begroting is alleen mogelijk als de raad op periodieke basis, eens per maand, een oordeel kan geven over de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

26-03-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het Regionaal Programma Educatie 2018-2019. Het aanbod van taalactiviteiten willen we bij voorkeur laagdrempelig en waar mogelijk dicht bij huis organiseren. Individuele gemeenten richten het aanbod lokaal in op basis van behoeften van hun inwoners. Onze regio Lekstroom richt zich hierbij op taal en de bestrijding van laaggeletterdheid omdat een goede beheersing van het Nederlands een basisvoorwaarde is om mee te kunnen doen in onze sameleving.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-03-2018 - Een keuze te krijgen tussen scenario A, het repareren van het dak en scenario B, sloop, nieuwbouw en herhuisvesting

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

19-03-2018 - De raad te informeren over de jaarstukken 2017 en in te stemmen met de ontwerp begroting 2019 Regionale UitvoeringsDienst (RUD) Utrecht

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

15-03-2018 - Het goed laten functioneren van de gemeenteraad door het benoemen van commissieleden.

13-03-2018 - Afleggen van de eed (verklaring en belofte) door de nieuwe leden van de gemeenteraad in handen van de voorzitter van de raad

12-03-2018 - Bijdragen aan de continuïteit van het functioneren van de gemeenteraad.

08-03-2018 - Installeren van een nieuwe raad naar aanleiding van de gehouden gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018.

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten