RSS Feed

Raadsstukken

17-12-2018 - Collegebrief verhuurtarief gemeentelijke sportaccomodaties 2019

17-12-2018 - Collegebrief over beleidsplan Privacy gemeente Houten

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-12-2018 - Collegebrief mer beoordeling windpark Goyerbrug

25-09-2018 - Vaststellen dat de gemeente geen ambitie heeft de rol van schoolbestuur over te nemen.

10-09-2018 - Het verkrijgen van een VVGB van de gemeenteraad om het voorliggende plan planologisch mogelijk te kunnen maken.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

09-10-2018 - Besluitvorming realiseren waardoor de belastingheffing op 1 januari 2019, in overeenstemming met wet- en regelgeving en conform de in de begroting 2019 geraamde belastingopbrengsten, kan plaatsvinden.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

29-10-2018 - Het planologisch mogelijk maken van de bouw van 32 appartementen en 124 m2 kantoorruimte aan de Kromme Schaft nabij Het Hout.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

30-10-2018 - Private (bouw)initiatieven worden sinds enige tijd begeleid volgens het proces zoals dat in het Programma Ruimte 2017-2019 is beschreven. Vanuit het profijtbeginsel is het gerechtvaardigd om de kosten die de gemeente voor die planbegeleiding maakt, op de initiatiefnemer te verhalen. De nota “Kostenverhaal bij private initiatieven/exploitatie” bevat daarvoor een methodiek, die praktisch en efficiënt is. Met vaststelling van deze nota wordt uitvoering gegeven aan punt 11 van de uitvoeringsagenda b

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

20-11-2018 - Artikel 5 lid 4 van de Verordening Rondetafelgesprekken geeft aan dat de raad, commissieleden, niet zijnde raadslid kan benoemen en ontslaan. De fractie van GroenLinks draagt de heer J. Romijn voor, voor benoeming.

13-11-2018 - Voor bijna iedere handeling zijn financiële middelen noodzakelijk. Een actuele begroting is daarbij onontbeerlijk. Een actuele begroting is alleen mogelijk als de raad op periodieke basis, eens per maand, een oordeel kan geven over de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten