RSS Feed

Raadsstukken

14-09-2018 - Door eigenaren te stimuleren asbestdaken te verwijderen, verkleinen wij het risico op een asbestincident met mogelijk grote gezondheids- en/of financiële gevolgen voor onze inwoners. Door eigenaren tegelijkertijd te stimuleren het dak te vervangen door zonnecellen dragen we bij aan de klimaatdoelstellingen; Door nu te investeren in het saneren van asbestdaken besparen we in de toekomst op handhavingskosten

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

10-09-2018 - Het verkrijgen van een VVGB van de gemeenteraad om het voorliggende plan planologisch mogelijk te kunnen maken.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

06-09-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 04-09-2018) Raad van 18-09-2018.

06-09-2018 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 18-09-2018.

04-09-2018 - Bijdragen aan de continuïteit van het functioneren van de gemeenteraad. Benoeming tot voorzitter Seniorenconvent mevrouw J. Dubbink en lid commissie Verbonden Partijen (VP) de heer W.G.L Mossink

04-09-2018 - Voor bijna iedere handeling zijn financiële middelen noodzakelijk. Een actuele begroting is daarbij onontbeerlijk. Een actuele begroting is alleen mogelijk als de raad op periodieke basis, eens per maand, een oordeel kan geven over de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

03-09-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA van 20 juli 2018 over kwetsbare jongeren/leerlingen in het praktijkonderwijs op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

29-08-2018 - Doel van het centraal tellen van de stembiljetten is het telproces efficiënter, betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

23-08-2018 - Door benoeming van de nieuwe leden de minimale omvang van de Raad van Toezicht waarborgen.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

22-08-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de tijdelijke en additionele financiering van de opleiding Entree XL. Sinds 1994 biedt ROC Midden Nederland een entreeopleiding (voorheen MBO niveau 1) aan voor moeilijk lerenden. Dit zijn studenten met een lager cognitief vermogen die uitstromen van met name het Praktijkonderwijs (Pro), Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en de lagere niveaus van het Vmbo.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten