RSS Feed

Raadsstukken

20-09-2018 - Motie fractie CU, GL, SGP, HA!, CDA. Aangenomen in de raad van 18-09-2018. Voor: 18 en Tegen: 11. Verzoekt het college: In gesprek te gaan met genoemde maatschappelijke organisaties en lokale ondernemers om het belang van fysieke huisvesting voor maatschappelijke initiatieven onder de aandacht te brengen. En de raad hierover voor het einde van het jaar te berichten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Motie fractie PvdA, CDA, HA!. Unaniem aangenomen in de raad van 18-09-2018. Verzoekt het college: onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een basisbaan als participatie instrument in onze gemeente in te voeren bij het onderzoek mee te nemen dat verdringing op de arbeidsmarkt door invoering van de basisbaan moet worden voorkomen de raad voor 1 mei 2019 te rapporteren over de bevindingen ...

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Amendement fractie PvdA, D66, HA, ITH, VVD, GL, CDA. Aangenomen in de raad van 18-09-2018. Voor: 27 en Tegen: 2 inzake: De eerste zin van beslispunt 1 als volgt te formuleren: Het collegeprogramma 2018-2022 Duurzaam, ondernemend en dichtbij als uitwerking van het coalitieakkoord en als inhoudelijk beleidskader voor de komende bestuursperiode vast te stellen, met dien verstande dat de tekst onder paragraaf 3.4.7. als volgt wordt aangevuld: Als uitgangspunt geldt dat het Evenementenfonds ....

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Amendement fractie SGP, HA!. Verworpen in de raad van 18-09-2018. Voor: 11 en Tegen: 18 inzake het collegeprogramma 2018-2022 Duurzaam, ondernemend en dichtbij als uitwerking van het coalitieakkoord en als inhoudelijk beleidskader voor de komende bestuursperiode voor kennisgeving aan te nemen. Het college opdracht te geven: verwerking financiële effecten in de begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022 voor de realisatie van ambities

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Motie fractie SGP. Verworpen in de raad van 18-09-2018. Voor: 7 en Tegen: 22 Verzoekt het college de ambitie van 3.000 á 4.000 extra woningen bovenop de al geplande 1300 nieuwe woningen tot 2025, te heroverwegen na eerst een fundamentele discussie over wonen met raad en samenleving hierover te voeren.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Motie fractie SGP, ITH. Verworpen in de raad van 18-09-2018 Voor: 7 en Tegen: 22 Verzoekt het college onderzoek te doen naar een alternatieve locatie voor een tweede windpark, vanuit het uitgangspunt dat windmolens beter langs snelwegen en bedrijventerreinen gerealiseerd kunnen worden en draagvlak in de directe omgeving een voorwaarde is.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 18-09-2018.

20-09-2018 - Kennisnemen van de uitkomsten van het onderzoek van de rekenkamer naar de meest wenselijke en haalbare informatiearchitectuur met betrekking tot jeugdzorg en de aanbevelingen te betrekken bij de verdere ontwikkeling van een structuur voor de gewenste informatievoorziening.  

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

20-09-2018 - Het college en de raad een goed inzicht te verschaffen in de stand van zaken rond het beheer en de uitvoering van de begroting 2018.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

19-09-2018 - Het college en de raad in staat te stellen om op hoofdlijnen op maatschappelijke effecten en financiële ontwikkelingen te sturen.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten