RSS Feed

Raadsstukken

26-09-2018 - Het verkrijgen van een definitieve VVGB van de gemeenteraad om het voorliggend plan (als permanent zonnepark) planologisch mogelijk te kunnen maken.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

25-09-2018 - Vaststellen dat de gemeente geen ambitie heeft de rol van schoolbestuur over te nemen.

20-09-2018 - Motie fractie CDA, SGP, VVD, GL. Aangenomen in de raad van 18-09-2018 Voor: 24 en Tegen: 5 Verzoekt het college dat de raad een jaarlijkse Stimuleringsprijs voor het samenlevingstalent onder de ambtenaren wenst in te stellen ter vervanging van de huidige prijs voor het beste raadsvoorstel, waarbij de raad en maatschappelijke partners worden uitgenodigd de ambtenaren of projecten c.q. activiteiten te nomineren, die in dat jaar uitblonken in bovengenoemde kwalitficatie en resultaten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Motie fractie ITH. Aangenomen in de raad van 18-09-2018. Voor: 17 en Tegen: 11 Verzoekt het college onderzoek te doen naar de financiële positie van het HMC en over de uitkomst daarvan de raad te rapporteren en zo mogelijk met voorstellen te komen in het kader van de begroting 2019 en de meerjarenbegroting.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Motie fractie D66, SGP, PvdA, ITH, HA!. Unaniem aangenomen in de raad van 18-09-2018. Roept het college op in 2019 te starten met een nieuw initiatief, bijvoorbeeld ‘adviesvangers’, om zoveel en zo breed mogelijk Houtense jongeren te betrekken bij, en mee te laten denken over gemeentelijk beleid

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Motie fractie CU, GL, SGP, HA!, CDA. Aangenomen in de raad van 18-09-2018. Voor: 18 en Tegen: 11. Verzoekt het college: In gesprek te gaan met genoemde maatschappelijke organisaties en lokale ondernemers om het belang van fysieke huisvesting voor maatschappelijke initiatieven onder de aandacht te brengen. En de raad hierover voor het einde van het jaar te berichten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Motie fractie PvdA, CDA, HA!. Unaniem aangenomen in de raad van 18-09-2018. Verzoekt het college: onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een basisbaan als participatie instrument in onze gemeente in te voeren bij het onderzoek mee te nemen dat verdringing op de arbeidsmarkt door invoering van de basisbaan moet worden voorkomen de raad voor 1 mei 2019 te rapporteren over de bevindingen ...

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Amendement fractie PvdA, D66, HA, ITH, VVD, GL, CDA. Aangenomen in de raad van 18-09-2018. Voor: 27 en Tegen: 2 inzake: De eerste zin van beslispunt 1 als volgt te formuleren: Het collegeprogramma 2018-2022 Duurzaam, ondernemend en dichtbij als uitwerking van het coalitieakkoord en als inhoudelijk beleidskader voor de komende bestuursperiode vast te stellen, met dien verstande dat de tekst onder paragraaf 3.4.7. als volgt wordt aangevuld: Als uitgangspunt geldt dat het Evenementenfonds ....

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Amendement fractie SGP, HA!. Verworpen in de raad van 18-09-2018. Voor: 11 en Tegen: 18 inzake het collegeprogramma 2018-2022 Duurzaam, ondernemend en dichtbij als uitwerking van het coalitieakkoord en als inhoudelijk beleidskader voor de komende bestuursperiode voor kennisgeving aan te nemen. Het college opdracht te geven: verwerking financiële effecten in de begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022 voor de realisatie van ambities

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Motie fractie SGP. Verworpen in de raad van 18-09-2018. Voor: 7 en Tegen: 22 Verzoekt het college de ambitie van 3.000 á 4.000 extra woningen bovenop de al geplande 1300 nieuwe woningen tot 2025, te heroverwegen na eerst een fundamentele discussie over wonen met raad en samenleving hierover te voeren.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten