RSS Feed

Raadsstukken

22-10-2018 - Schriftelijke vragen over proef flexibel openbaar vervoer van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO. Naar verwachting zal komend voorjaar de dienstregeling in Houten-Zuid, Schalkwijk en ’t Goy bij proef voor twee jaar vervangen worden door flexibel openbaar vervoer.

22-10-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de uitkomsten van de Monitor Sociale Kracht. Een nieuwe meting vond plaats eind 2017. Ruim 1.500 inwoners hebben aan het onderzoek meegewerkt. Gemeenten zijn vanaf 2015 voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de ondersteuning aan jeugdigen, chronisch zieken, ouderen en mensen met beperkt arbeidsvermogen. Aan gemeenten de taak om een sociale infrastructuur neer te zetten voor mensen die hulp nodig hebben.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

19-10-2018 - In maart 2017 bent u middels een collegebrief geïnformeerd over het Schakelprogramma Personen met verward gedrag. Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en is het tijd om u te informeren over de actuele stand van zaken op dit onderwerp.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

18-10-2018 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 30-10-2018

18-10-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 09-10-2018) Raad van 30-10-2018.

17-10-2018 - In deze burgemeestersbrief informeer ik u over de onlangs gehouden controle op de werk- en woonomstandigheden van seizoenarbeiders in de fruitteelt en groenteteelt. Enkele malen per jaar voeren wij een algemene integrale controle uit waarbij we thematisch of gebiedsgericht te werk gaan. Daarbij proberen we in het kader van ondermijning beter in beeld te krijgen hoe panden worden gebruikt en regels worden nageleefd.

16-10-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het vervolg van de pilot Sociaal Ombudsfunctionaris, waartoe wij op 9 oktober 2018 besloten hebben. Op 1 november 2017 is de gemeente Houten gestart met de pilot Sociaal Ombudsfunctionaris. Deze functie is in het leven geroepen om de eerstelijns klachtbehandeling voor het Sociaal Team te verbeteren. De pilot eindigt op 1 november 2018.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

15-10-2018 - De wijziging van de gemeenschappelijke regeling stelt de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in staat om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling GGDrU en zodoende diensten af te nemen bij GGDrU. Tevens worden met de wijziging de nieuwe stemverhoudingen op een correcte wijze doorgevoerd.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

10-10-2018 - In deze coilegebrief informeren wij u over het resultaat van de analyse van de septembercirculaire. Op 18 september 2018 (Prinsjesdag) is de septembercirculaire gepubliceerd. De septembercirculaire is opgesteld op basis van de Miljoenennota 2019 van het Rijk. In deze circulaire worden gemeenten geïnformeerd over de hoogte van de algemene uitkering en de integratie-, decentralisatie- en suppletie-uitkeringen voor de periode 2018-2022.

09-10-2018 - Besluitvorming realiseren waardoor de belastingheffing op 1 januari 2019, in overeenstemming met wet- en regelgeving en conform de in de begroting 2019 geraamde belastingopbrengsten, kan plaatsvinden.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten