RSS Feed

Raadsstukken

31-10-2018 - Motie fractie SGP, D66, PvdA en ITH. Verworpen in de raad van 30-10-2018. Voor: 11 en Tegen: 16 Verzoekt het college of Roept het college op: Roept de raad op De inzet van de beschikbare gelden te maximaliseren, en daarom de besluitvorming over de subsidieverordening asbest van het dak, zonnepaneel erop Kromme Rijngebied op te schorten, totdat overleg is gepleegd met het Rijk en de Provincie.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

31-10-2018 - Schriftelijke vragen over inburgering van statushouders in gemeente Houten van fractie D66 o.g.v. art. 36 RvO

31-10-2018 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 30 oktober 2018

31-10-2018 - Collegebrief over wijziging Gemeenschappelijke regeling AVU

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

30-10-2018 - Private (bouw)initiatieven worden sinds enige tijd begeleid volgens het proces zoals dat in het Programma Ruimte 2017-2019 is beschreven. Vanuit het profijtbeginsel is het gerechtvaardigd om de kosten die de gemeente voor die planbegeleiding maakt, op de initiatiefnemer te verhalen. De nota “Kostenverhaal bij private initiatieven/exploitatie” bevat daarvoor een methodiek, die praktisch en efficiënt is. Met vaststelling van deze nota wordt uitvoering gegeven aan punt 11 van de uitvoeringsagenda b

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

29-10-2018 - Het planologisch mogelijk maken van de bouw van 32 appartementen en 124 m2 kantoorruimte aan de Kromme Schaft nabij Het Hout.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

24-10-2018 - De verordening komt in de plaats van de geldende Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning uit 2009. De voorgestelde verordening is geactualiseerd aan de hand van de VNG modelverordening uit 2018. Naast het toekennen van een fractiebudget betreft het grootste deel van de voorgestelde aanpassingen wetstechnische, taalkundige of redactionele verbeteringen die er vooral toe strekken de bepalingen duidelijker en waar mogelijk korter en beter leesbaar te maken.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

24-10-2018 - De mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen leidt tot een degelijke begrotingswijziging voor 2019. Besluitvorming is gepland tijdens het algemeen bestuur van de GGDrU op 5 december 2018.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

24-10-2018 - Voor bijna iedere handeling zijn financiële middelen noodzakelijk. Een actuele begroting is daarbij onontbeerlijk. Een actuele begroting is alleen mogelijk als de raad op periodieke basis, eens per maand, een oordeel kan geven over de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

23-10-2018 - Mevrouw E.R. Zandvliet (D66), mevrouw A.A.F. ten Hoeve (HA!) en de heer G.J.H. van Vliet (SGP) hebben te kennen gegeven hun werkzaamheden als commissielid te willen beëindigen. Ingevolge artikel 5, vierde lid Verordening rondetafelgesprekken benoemt en ontslaat de gemeenteraad commissieleden, niet zijnde raadsleden. Met dit besluit wordt formeel ontslag verleend aan mevrouw E.R. Zandvliet, mevrouw A.A.F. ten Hoeve en de heer G.J.H. van Vliet. De fractie Houten Anders! draagt de heer A.J.B.

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten