RSS Feed

Raadsstukken

16-07-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie ITH van 15 juni 2018 over de overlast van bomen Dorpsstraat op grond van artikel 36 RvO.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-07-2018 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 10 juli 2018.

12-07-2018 - Schriftelijke vragen over onderbesteding en effecten armoedebeleid gemeente Houten van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

11-07-2018 - Amendement fractie D66, SGP, ITH, PvdA, HA!. Verworpen in de raad van 10-07-2018. Voor: 13 en Tegen: 13. Het beslispunt als volgt te formuleren: Het financieel kader 2019-2022 vast te stellen met uitzondering van het bepaalde omtrent het vaststellen van de ondergrens van de beklemde algemene reserve voor de meerjarenbegroting 2019-2022 op minimaal € 20,0 miljoen, en daarmee; De huidige ondergrens van de beklemde algemene reserve te handhaven op minimaal € 21,8 miljoen voor,,,,,

Naar de bijlage en het gerelateerd document

11-07-2018 - Motie fractie PvdA. Unaniem aangenomen in de raad van 10-07-2018. Verzoekt het college of Roept het college op: de werking (doel, omvang, criteria voor onttrekking, e.d.) van de beklemde algemene reserve, onderbouwd met deugdelijk onderzoek, aan de raad ter vastlegging voor te leggen; een eventuele ondergrens, voorzien van een duidelijke bedrijfseconomische en/of objectiveerbare onderbouwing aan de raad ter vaststelling voor te leggen; het aldus geherformuleerde....

Naar de bijlage en het gerelateerd document

11-07-2018 - In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht (Bor), de Regeling omgevingsrecht (Mor), de Wet Kinderopvang en de Regeling Wet Kinderopvang, ontvangt u hierbij het jaarverslag VTH 2017. Tevens is in dit document de programmering van de VTH taakuitvoering voor het jaar 2018 verwerkt.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

10-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de resultaten van de zelfevaluatie op het gebied van de informatieveiligheid en van de IT-audit alsmede het daarbij behorende assurancerapport. Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG van november 2013 is de resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ aangenomen. Daarmee is het startsein gegeven voor de invoering van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

10-07-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie HA! van 26 juni 2018 over de tweede windmolenpark nabij de Goyerbrug op grond van artikel 36 RvO.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

10-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over recente ontwikkelingen rond Windpark Goyerbrug. Daarbij duiden wij de rol van de gemeente en geven een doorkijk naar de komende periode en de inzet van het college daarin. In het AD van 22 juni 2018 heeft de initiatiefnemer van Windpark Goyerbrug aangekondigd een aanvraag in te gaan dienen voor een omgevingsvergunning. Eén van de voorbereidende handelingen voor deze aanvraag is een MER-beoordeling.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

10-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over een aantal toegezonden stukken vanuit WIL waarin is gevraagd om deze met jullie te delen. Deze documenten hebben betrekking op strategische, beleidsmatige keuzes van WIL en kunnen van invloed zijn op latere beslissingen die genomen moeten worden ten aanzien van herijking van de opdracht aan WIL.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten