RSS Feed

Raadsstukken

18-09-2017 - Tijdens de klankbordgroep Ruimte van 20 april jl. hebben wij u reeds ge�nformeerd over het voornemen om een Kernrandzonevisie op te stellen voor Oud Wulven. In de kernrandzone Oud Wulven (gebied tussen A12- spoor � Rondweg � Utrechtseweg) spelen tegelijkertijd een aantal initiatieven. Op het moment ligt er een uitbreidingsvraag van het Wellantcollege en onderzoekt Yarden de mogelijkheden voor de bouw van een crematorium.

14-09-2017 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 05-09-2017j) Raad van 19-09-2017.

13-09-2017 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 19-09-2017.

12-09-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over de recente ontwikkelingen binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Het betreft twee ontwikkelingen. 1. Verkoop Achterom 64 aan kindercentrum De Beun 2. Problematiek dak sociaal-cultureel centrum Schoneveld

12-09-2017 - Mevrouw M.H. Damman te benoemen als commissielid voor de fractie GroenLinks.

07-09-2017 - Het college heeft in de klankbordgroep Transities toegezegd de raad nader te informeren over het project 'DuurSaam' Houten. In onze beantwoording op 25 augustus 2017 van schriftelijke vragen van de raadsleden Ooms (SGP) en Zandbergen (ITH) over verbetering thuiszorg Houtense ouderen kondigden we tevens een separate collegebrief aan

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

07-09-2017 - De gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug nemen al enige tijd deel aan enkele bestuurstafels U10 zoals Wonen, Sociaal domein en Energietransitie en duurzaamheid. Op 22 augustus jongstleden hebben de colleges van beide gemeenten besloten graag volledig te willen toetreden tot de U10 samenwerking. In september buigen de gemeenteraden van Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug zich over dit voornemen.

05-09-2017 - De rekenkamercommissie biedt u hierbij het rapport aan met als doel:  Het geven van een overzicht en analyse van hoe de gemeente Houten en in het bijzonder de raad op de crisis en de recessie heeft gereageerd;  Daaruit lessen te trekken die: - de kwetsbaarheid van de gemeente bij een volgende crisis verkleinen en de weerbaarheid en veerkracht vergroten; - de creativiteit en het vernieuwde inzicht die uit de crisis zijn voortgekomen, te behouden en verder te benutten en te ontwikkelen;

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

01-09-2017 - Bij de vaststelling van de Woonvisie 2016-2025 op 8 maart 2016 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om een stedenbouwkundige verkenning uit te voeren naar mogelijkheden voor uitbreiding van de woningbouw in Houten. Hierbij is ook aangegevendat de verkenning mag worden uitgevoerd buiten eerder gestelde kaders, waaronder het bouwen buiten de Rondweg en het betrekken van (oudere) bedrijfslocaties.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

25-08-2017 - Beantwoording schriftelijke vragen fracties SGP en ITH over verbetering thuiszorg Houtense ouderen op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten