RSS Feed

Onderzoeken

27-09-2018 - Rekenkameronderzoek Gemeente Houten - Rapport informatievoorziening aan de gemeenteraad inzake jeugdhulp, BMC Onderzoek, September 2018

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

16-11-2017 - Fort Honswijk, gelegen aan de Lek bij Houten, is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het f o r t en enkele aangrenzende weilanden zijn in november 2016 in bezit gekomen van de gemeente Houten. De gemeente wil het f o r t in historische staat terugbrengen en herontwikkelen. Daartoe wil de gemeente onder andere inzicht hebben op de natuurwaarden van Fort Honswijk.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

10-02-2017 - In november 2013 zijn door de gemeente verschillende workshops georganiseerd om samen de toekomst van Houten te verkennen. De verslagen van deze workshop betreffen de uitkomsten van de bijeenkomsten die gehouden zijn met inwoners, jongeren, ondernemers, maatschappelijke partners en regiopartners. De resultaten van de verkenningsworkshops, de resultaten van de inwonersenquête ‘Samen naar Houten 2025’ en de uitkomsten van literatuuronderzoek en expertinterviews, worden door de gemeente vertaalt.

30-01-2017 - Evenementen en Gezond bewegen in de openbare ruimte Evenementen De gemeente wil graag weten hoe evenementen in Houten worden gewaardeerd. Bekeken is welke evenementen worden bezocht en waarom mensen naar een evenement gaan. Ook een mogelijke keerzijde van evenementen is nader beschouwd, namelijk de overlast die deze eventueel veroorzaken. Gevraagd is naar de spelregels die zouden moeten gelden opdat deze overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.

30-01-2017 - Bibliotheek: De gemeente oriënteert zich op de toekomst van de Houtense bibliotheek. Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, zoals nieuwe media en e-boeken en een nieuwe manier van leven en leren vragen om een nieuw bibliotheekconcept. Daarbij moet er worden bezuinigd. De gemeente wil daarom graag van haar inwoners weten wat zij belangrijk vinden als het gaat om de bibliotheek.

30-01-2017 - In Houten ontbrak het beeld van de huidige stand van zaken bij sportverenigingen. Vanuit dit oogpunt is door het Sportpunt Houten besloten een verenigingsmonitor uit te voeren, gebaseerd op de landelijke verenigingsmonitor van het W.J.H. Mulier Instituut. Het doel is om aan de hand van deze rapportage gerichtere ondersteuning te kunnen geven aan de sportverenigingen in Houten.

30-01-2017 - Onderzoek Burgerpanel. De gemeente heeft de vraag naar sport- en beweegmogelijkheden onder bewoners van de gemeente Houten in kaart gebracht. In april 2010 zijn de inwoners benaderd voor dit onderzoek. Aanvullend is een verdiepingsonderzoek uitgevoerd, waarin bekeken is in welke mate het huidige sport- en beweegaanbod in de gemeente voldoet aan de vraag van ouderen (55+). Gelijktijdig hebben de sportaanbieders in de gemeente Houten een internetvragenlijst ingevuld over hun aanbod aan ouderen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

30-01-2017 - Onderzoek Burgerpanel. De gemeente heeft de vraag naar sport- en beweegmogelijkheden onder bewoners van de gemeente Houten in kaart gebracht. In april 2010 zijn de inwoners benaderd voor dit onderzoek. Aanvullend is een verdiepingsonderzoek uitgevoerd, waarin bekeken is in welke mate het huidige sport- en beweegaanbod in de gemeente voldoet aan de vraag van ouderen (55+). Gelijktijdig hebben de sportaanbieders in de gemeente Houten een internetvragenlijst ingevuld over hun aanbod aan ouderen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

30-01-2017 - Met het tweejaarlijks onderzoek ‘Communicatie en Participatie’ krijgt de gemeente Houten inzicht in de behoeften, wensen en tevredenheid van inwoners van Houten over de informatievoorziening door de gemeente. Ook de ervaren mogelijkheid om deel te nemen aan wat er in de gemeente gebeurt aan initiatieven en beleid (burgerparticipatie) maakt deel uit van het onderzoek.

30-01-2017 - Hoe kijken inwoners van Houten tegen de gemeente Houten als organisatie aan? Hoe klantvriendelijk en flexibel vinden zij de gemeente? Denkt de gemeente voldoende met inwoners mee? Inwoners zijn mondiger geworden en organiseren steeds meer zelf. Wat kunnen en willen zij zelf regelen en doen binnen de gemeente Houten? Wat verwachten zij daarbij van mede Houtenaren en wat van de gemeente of anderen?

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten