RSS Feed

Moties

11-07-2018 - Motie fractie PvdA. Unaniem aangenomen in de raad van 10-07-2018. Verzoekt het college of Roept het college op: de werking (doel, omvang, criteria voor onttrekking, e.d.) van de beklemde algemene reserve, onderbouwd met deugdelijk onderzoek, aan de raad ter vastlegging voor te leggen; een eventuele ondergrens, voorzien van een duidelijke bedrijfseconomische en/of objectiveerbare onderbouwing aan de raad ter vaststelling voor te leggen; het aldus geherformuleerde....

Naar de bijlage en het gerelateerd document

02-07-2018 - Motie fractie SGP, HA!, ITH. Verworpen in de raad van 28-06-2018. Voor: 8 en Tegen: 20. Verzoekt het college De mogelijkheid te onderzoeken hoe het overschot op een zodanige wijze kan worden teruggegeven aan inwoners zodat het als een concreet uit te geven bedrag besteed wordt in de lokale Houtense economie. Hierover in overleg te gaan met Ondernemend Houten En de raad over de uitkomst hiervan te informeren vóór de begrotingsbehandeling 2019.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-02-2018 - Motie fractie VVD, SGP, ITH. Verworpen in de raad van 13-02-2018. Voor: 10 en Tegen: 17. Verzoekt het college of Roept het college op: Auto-inbraken zorgen voor een enorm gevoel van onveiligheid binnen de Houtense samenleving. De burgemeester heeft nu een aanvullende bevoegdheid met betrekking tot het inzetten van mobiele camera's. We roepen het college / burgemeester op om op basis van inbraakgegevens tot een aantal locaties te komen waar komend jaar de mobiele camera's ingezet gaan worden en

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-02-2018 - Motie vreemd aan de orde van de dag van fractie PvdA, CDA, HA!, D66, VVD. Aangenomen in de raad van 13-02-2018,Voor: 22 en Tegen 5 Inzake: Voort te gaan met de voorbereidende werkzaamheden gericht op renovatie en behoud van het wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld en hoewel er een breed gedragen voorkeur bestaat voor renovatie en behoud, wel beide (of nog andere) scenario’s in beeld te brengen; Om meer zekerheid te krijgen over de benodigde technische maatregelen en de daarvoor benodigde...

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

14-02-2018 - Motie vreemd aan de orde van de dag van fractie SGP, ITH, CU, GL. Verworpen in de raad van 13-02-2018. Voor: 10 en Tegen 17. Inzake: De raad spreekt uit dat: Gelet op het grote maatschappelijke belang van wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld gekozen dient te worden voor het scenario A, te weten reparatie van het dak; Verzoekt het college: Om een raadsbesluit gericht op uitvoering van scenario A voor te bereiden, zodat de raad in de raadsvergadering van 6 maart a.s. een instemmend besluit kan..

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

25-01-2018 - Motie fractie VVD, D66, SGP, PvdA, CDA. Aangenomen in de raad van 23-01-2018. Voor: 21 en Tegen: 6. Verzoekt het college of Roept het college op: De ontwikkeling aan de Tuurdijk te zien als een belangrijke eerste stap in het toevoegen van woningen in ‘t Goy. De Raad roept het college op de ontwikkeling van de volgende fase voortvarend in samenspraak met de Goyse gemeenschap op te pakken.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-01-2018 - Motie fractie PvdA, CU, CDA, SGP, GL. Aangenomen in de raad van 23-01-2018. Voor: 16 en Tegen: 11. Verzoekt het college of Roept het college op: om namens de raad van Houten haar zorg uit te spreken door middel van een brief aan de landelijke overheid over deze voorgenomen wijziging die een forse impact zal hebben op onze visie ‘Meedoen naar vermogen’ aan te geven dat nieuw beschut werken op basis van loonkostensubsidie een deel van onze inwoners de kans geeft op arbeidsparticipatie...

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

25-01-2018 - Motie fractie SGP, GL, ITH, CU. Verworpen in de raad van 23-01-2018. Voor: 9 en Tegen: 18 Verzoekt het college of Roept het college op: Daadwerkelijk te onderzoeken of het Plein in het Oude Dorp en de Brink in Schalkwijk als beschermd dorpsgezicht kunnen worden aangewezen, en de uitkomsten van dit onderzoek toe te voegen aan het overdrachtsdocument, zodat dit na de verkiezingen eventueel kan worden voorgelegd aan het nieuwe college en ter besluitvorming aan de raad.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-01-2018 - Motie fractie VVD, HA!, GL. Unaniem aangenomen in de raad van 23-01-2018. Verzoekt het college of Roept het college op: De raad draagt het college op uiterlijk eind 2018 een visie op “hoe wij in Houten om (willen) gaan met erfgoed” voor te leggen aan de raad. Hierin wordt expliciet aandacht besteed aan de wijze waarop effectief wordt gehandhaafd op de zorgplicht van eigenaren.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-12-2017 - Motie fractie D66, VVD, CDA, PvdA. Aangenomen in de raad van 19-12-2017. Voor: 15 en Tegen: 13 Draagt het college op: De regie te nemen bij een zorgvuldig participatieproces met de stichting, belangenorganisaties en inwoners over de ontwikkeling van het fort. De gemeenteraad hier bij de start en daarna regelmatig over te informeren. Het participatieproces gericht op aspecten als ecologie, cultuur-historische waarde en economische zelfstandigheid

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten