RSS Feed

Moties

20-12-2017 - Motie fractie D66, VVD, CDA, PvdA. Aangenomen in de raad van 19-12-2017. Voor: 15 en Tegen: 13 Draagt het college op: De regie te nemen bij een zorgvuldig participatieproces met de stichting, belangenorganisaties en inwoners over de ontwikkeling van het fort. De gemeenteraad hier bij de start en daarna regelmatig over te informeren. Het participatieproces gericht op aspecten als ecologie, cultuur-historische waarde en economische zelfstandigheid

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-12-2017 - Motie fractie SGP, GL, ITH, HA!, CU. Verworpen in de raad van 19-12-2017. Voor: 13 en Tegen: 15 Verzoekt het college of Roept het college op: - De gemeenteraad gevraagd wordt een besluit te nemen over de toekomst van Fort Honswijk; - Fort Honswijk velen aan het hart gaat, zie ook de petitie 'Ik houd van Honswijk'; - Er een raadsvoorstel ligt met zeer weinig draagvlak in de samenleving; - De aanloop naar de raadsbehandeling erg rommelig is verlopen, met steeds ontbrekende stukken die deels...

Naar de bijlage en het gerelateerd document

29-11-2017 - Motie fractie SGP. Verworpen in de raad van 28-11-2017. Voor: 4 en Tegen: 25 Verzoekt het college of Roept het college op: Om de mogelijkheden om zonnevelden op niet-agrarische gronden te realiseren goed in kaart te brengen en maximaal uit te nutten. Voorts om met de grondeigenaren van die niet-agrarische gronden in gesprek te gaan om hen te interesseren de kansen voor zonnevelden te onderzoeken.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

29-11-2017 - Motie fractie CDA, SGP. Verworpen in de raad van 28-11-2017. Voor: 6 en Tegen: 23 Verzoekt het college of Roept het college op: indien er voor 1 januari 2020 3 zonnevelden groter dan 1 hectare gerealiseerd worden, op dat moment ook te gaan evalueren en de uitkomsten met de raad te delen

Naar de bijlage en het gerelateerd document

29-11-2017 - Motie fractie CU. Verworpen in de raad van 28-11-2017. Voor: 6 en Tegen: 23. Verzoekt het college of Roept het college op: Belanghebbenden en geïnteresseerden te stimuleren om met initiatieven te komen die een combinatie van akkerbouw en het opwekken van zonne-energie omvatten en deze initiatieven ook waar mogelijk te ondersteunen. Het stimuleren van initiatieven kan bijvoorbeeld plaatsvinden door in het digitale uitnodigingskader (http://houten.buro210.com) nadrukkelijk de voorkeur uit..

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-11-2017 - Motie fractie D66. Aangenomen in de raad van 11-11-2017 Voor: 16 en Tegen: 13 Verzoekt het college of Roept het college op: het project omtrent de Stichting Trias Neerlandica te omarmen, en in gesprek te gaan met de Stichting om te kijken hoe de gemeente dit project kan ondersteunen en faciliteren, binnen de bestaande budgetten voor het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-11-2017 - Motie fractie HA!. Ingetrokken in de raad van 07-11-2017. Verzoekt het college of Roept het college op: Roept het college op: om te komen tot een voorstel voor het instellen van een wijkbudget voor het onderhoud van de leefomgeving. Dit budget kan door inwoners worden geprioriteerd om te komen tot maatwerk in het onderhoud van de leefomgeving. Daarbij is er ruimte voor de initiatieven van inwoners om deels zelf een rol te spelen bij het (vrijwillig) uitvoeren van onderhoud zodat er bud

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-10-2017 - Motie fractie D66, GL, CDA. Unaniem aangenomen in de raad van 10-10-2017. Verzoekt het college of Roept het college op: Bij maatregel 2 Fietsoversteken en verkeersremmende maatregelen voor de auto breder te kijken dan de Provincialeweg door deze maatregel te laten gelden voor alle wegen die onderdeel worden van de hoofdstructuur.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-10-2017 - Motie fractie D66 en GL. Unaniem aangenomen in de raad van 10-10-2017. Verzoekt het college of Roept het college op: ook de infrastructuur voor langzaam verkeer op het eiland te verbeteren met oog op de veiligheid van en recreatief gebruik door fietsers en wandelaars.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2017 - Motie fractie GL. Verworpen in de raad van 19 september 2017. Voor: 6 en Tegen: 22. Verzoekt het college of Roept het college op: De Beleidsnota Bomen uit te breiden met kwantitatieve doelstellingen. en gaat over tot de orde van de dag.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten