RSS Feed

Gemeenteraad

06-09-2018 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 18-09-2018.

06-09-2018 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 28-06-2018 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten.

06-09-2018 - Aan de leden van de gemeenteraad van Houten, Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 18 september 2018 om 20:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden. De voorzitter, W.M. de Jong

04-09-2018 - Bijdragen aan de continuïteit van het functioneren van de gemeenteraad. Benoeming tot voorzitter Seniorenconvent mevrouw J. Dubbink en lid commissie Verbonden Partijen (VP) de heer W.G.L Mossink

04-09-2018 - Voor bijna iedere handeling zijn financiële middelen noodzakelijk. Een actuele begroting is daarbij onontbeerlijk. Een actuele begroting is alleen mogelijk als de raad op periodieke basis, eens per maand, een oordeel kan geven over de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

03-09-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA van 20 juli 2018 over kwetsbare jongeren/leerlingen in het praktijkonderwijs op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

29-08-2018 - Doel van het centraal tellen van de stembiljetten is het telproces efficiënter, betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

23-08-2018 - Door benoeming van de nieuwe leden de minimale omvang van de Raad van Toezicht waarborgen.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

22-08-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de tijdelijke en additionele financiering van de opleiding Entree XL. Sinds 1994 biedt ROC Midden Nederland een entreeopleiding (voorheen MBO niveau 1) aan voor moeilijk lerenden. Dit zijn studenten met een lager cognitief vermogen die uitstromen van met name het Praktijkonderwijs (Pro), Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en de lagere niveaus van het Vmbo.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

09-08-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie SGP van 12 juli 2018 over "onderbesteding en effecten armoedebeleid gemeente Houten" op grond van artikel 36 RvO.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten