RSS Feed

Gemeenteraad

20-09-2018 - Motie fractie SGP. Verworpen in de raad van 18-09-2018. Voor: 7 en Tegen: 22 Verzoekt het college de ambitie van 3.000 á 4.000 extra woningen bovenop de al geplande 1300 nieuwe woningen tot 2025, te heroverwegen na eerst een fundamentele discussie over wonen met raad en samenleving hierover te voeren.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Motie fractie SGP, ITH. Verworpen in de raad van 18-09-2018 Voor: 7 en Tegen: 22 Verzoekt het college onderzoek te doen naar een alternatieve locatie voor een tweede windpark, vanuit het uitgangspunt dat windmolens beter langs snelwegen en bedrijventerreinen gerealiseerd kunnen worden en draagvlak in de directe omgeving een voorwaarde is.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 18-09-2018.

20-09-2018 - Kennisnemen van de uitkomsten van het onderzoek van de rekenkamer naar de meest wenselijke en haalbare informatiearchitectuur met betrekking tot jeugdzorg en de aanbevelingen te betrekken bij de verdere ontwikkeling van een structuur voor de gewenste informatievoorziening.  

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

20-09-2018 - Het college en de raad een goed inzicht te verschaffen in de stand van zaken rond het beheer en de uitvoering van de begroting 2018.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

19-09-2018 - Het college en de raad in staat te stellen om op hoofdlijnen op maatschappelijke effecten en financiële ontwikkelingen te sturen.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

14-09-2018 - Door eigenaren te stimuleren asbestdaken te verwijderen, verkleinen wij het risico op een asbestincident met mogelijk grote gezondheids- en/of financiële gevolgen voor onze inwoners. Door eigenaren tegelijkertijd te stimuleren het dak te vervangen door zonnecellen dragen we bij aan de klimaatdoelstellingen; Door nu te investeren in het saneren van asbestdaken besparen we in de toekomst op handhavingskosten

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

10-09-2018 - Het verkrijgen van een VVGB van de gemeenteraad om het voorliggende plan planologisch mogelijk te kunnen maken.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

10-09-2018 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 10-07-2018 om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

06-09-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 04-09-2018) Raad van 18-09-2018.

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten