RSS Feed

Gemeenteraad

18-10-2018 - Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 30 oktober 2018 om 20:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden. De voorzitter, W.M. de Jong

17-10-2018 - In deze burgemeestersbrief informeer ik u over de onlangs gehouden controle op de werk- en woonomstandigheden van seizoenarbeiders in de fruitteelt en groenteteelt. Enkele malen per jaar voeren wij een algemene integrale controle uit waarbij we thematisch of gebiedsgericht te werk gaan. Daarbij proberen we in het kader van ondermijning beter in beeld te krijgen hoe panden worden gebruikt en regels worden nageleefd.

16-10-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het vervolg van de pilot Sociaal Ombudsfunctionaris, waartoe wij op 9 oktober 2018 besloten hebben. Op 1 november 2017 is de gemeente Houten gestart met de pilot Sociaal Ombudsfunctionaris. Deze functie is in het leven geroepen om de eerstelijns klachtbehandeling voor het Sociaal Team te verbeteren. De pilot eindigt op 1 november 2018.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

15-10-2018 - De wijziging van de gemeenschappelijke regeling stelt de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in staat om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling GGDrU en zodoende diensten af te nemen bij GGDrU. Tevens worden met de wijziging de nieuwe stemverhoudingen op een correcte wijze doorgevoerd.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

10-10-2018 - In deze coilegebrief informeren wij u over het resultaat van de analyse van de septembercirculaire. Op 18 september 2018 (Prinsjesdag) is de septembercirculaire gepubliceerd. De septembercirculaire is opgesteld op basis van de Miljoenennota 2019 van het Rijk. In deze circulaire worden gemeenten geïnformeerd over de hoogte van de algemene uitkering en de integratie-, decentralisatie- en suppletie-uitkeringen voor de periode 2018-2022.

09-10-2018 - Besluitvorming realiseren waardoor de belastingheffing op 1 januari 2019, in overeenstemming met wet- en regelgeving en conform de in de begroting 2019 geraamde belastingopbrengsten, kan plaatsvinden.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

08-10-2018 - Schriftelijke vragen over hulp voor ouderen op de Houtense woningmarkt van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

04-10-2018 - Het vaststellen van de verordening om kaders te scheppen voor het financieel beleid en beheer die in de dagelijkse praktijk goed hanteerbaar zijn.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

01-10-2018 - Voor bijna iedere handeling zijn financiële middelen noodzakelijk. Een actuele begroting is daarbij onontbeerlijk.Een actuele begroting is alleen mogelijk als de raad op periodieke basis, eens per maand, een oordeel kan geven over de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

27-09-2018 - In deze brief geven wij onze zienswijze op het rapport 'Informatievoorziening aan de gemeenteraad jeugdhulp’ van de rekenkamer Houten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten