RSS Feed

Gemeenteraad

24-10-2018 - De verordening komt in de plaats van de geldende Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning uit 2009. De voorgestelde verordening is geactualiseerd aan de hand van de VNG modelverordening uit 2018. Naast het toekennen van een fractiebudget betreft het grootste deel van de voorgestelde aanpassingen wetstechnische, taalkundige of redactionele verbeteringen die er vooral toe strekken de bepalingen duidelijker en waar mogelijk korter en beter leesbaar te maken.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

24-10-2018 - De mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen leidt tot een degelijke begrotingswijziging voor 2019. Besluitvorming is gepland tijdens het algemeen bestuur van de GGDrU op 5 december 2018.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

24-10-2018 - Voor bijna iedere handeling zijn financiële middelen noodzakelijk. Een actuele begroting is daarbij onontbeerlijk. Een actuele begroting is alleen mogelijk als de raad op periodieke basis, eens per maand, een oordeel kan geven over de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

23-10-2018 - Mevrouw E.R. Zandvliet (D66), mevrouw A.A.F. ten Hoeve (HA!) en de heer G.J.H. van Vliet (SGP) hebben te kennen gegeven hun werkzaamheden als commissielid te willen beëindigen. Ingevolge artikel 5, vierde lid Verordening rondetafelgesprekken benoemt en ontslaat de gemeenteraad commissieleden, niet zijnde raadsleden. Met dit besluit wordt formeel ontslag verleend aan mevrouw E.R. Zandvliet, mevrouw A.A.F. ten Hoeve en de heer G.J.H. van Vliet. De fractie Houten Anders! draagt de heer A.J.B.

23-10-2018 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 18-09-2018 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

22-10-2018 - Schriftelijke vragen over proef flexibel openbaar vervoer van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO. Naar verwachting zal komend voorjaar de dienstregeling in Houten-Zuid, Schalkwijk en ’t Goy bij proef voor twee jaar vervangen worden door flexibel openbaar vervoer.

22-10-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de uitkomsten van de Monitor Sociale Kracht. Een nieuwe meting vond plaats eind 2017. Ruim 1.500 inwoners hebben aan het onderzoek meegewerkt. Gemeenten zijn vanaf 2015 voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de ondersteuning aan jeugdigen, chronisch zieken, ouderen en mensen met beperkt arbeidsvermogen. Aan gemeenten de taak om een sociale infrastructuur neer te zetten voor mensen die hulp nodig hebben.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

19-10-2018 - In maart 2017 bent u middels een collegebrief geïnformeerd over het Schakelprogramma Personen met verward gedrag. Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en is het tijd om u te informeren over de actuele stand van zaken op dit onderwerp.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

18-10-2018 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 30-10-2018

18-10-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 09-10-2018) Raad van 30-10-2018.

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten