RSS Feed

Gemeenteraad

05-07-2018 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 12-06-2018 om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten.

05-07-2018 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 10-07-2018

05-07-2018 - Aan de leden van de gemeenteraad van Houten Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 10 juli 2018 om 19:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden. De voorzitter, W.M. de Jong

05-07-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 19-06-2018 en 03-07-2018) Raad van 10-07-2018.

04-07-2018 - Schriftelijke vragen over overlast in seniorencomplex Houten door een verwarde bewoner van fractie PvdA en ITH o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

03-07-2018 - Een door de samenleving en door de raad gedragen collegeprogramma voor de bestuursperiode 2018-2022.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

03-07-2018 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 28 juni 2018.

02-07-2018 - Amendement fractie CDA, PvdA, ITH, HA!, SGP, D66, GL, VVD, CU. Unaniem aangenomen in de raad van 28-06-2018. Een beslispunt 6 toe te voegen, luidende: Een extra resultaatbestemming toe te voegen ter hoogte van € 39.045,- t.b.v. het budget voor armoedebeleid voor 2018. Beslispunten 1 t/m 5 als volgt te wijzigen: 1. Bij het eerdere raadsvoorstel bepaalde jaarrekeningresultaat 2017 ad € 583.069 voor € 189.045 t.b.v. de overlopende posten in de algemene reserve (vrij) te storten 2. Het dan....

Naar de bijlage en het gerelateerd document

02-07-2018 - Amendement fractie VVD, CDA, GL, CU. Aangenomen in de raad van 28-06-2018. Voor: 15 en Tegen: 13. Inzake: Beslispunt 5 te wijzigen naar: Het saldo (€ 1.793.744) van de bestemmingsreserve economische crisis als volgt te bestemmen: a. Teruggaaf aan de inwoners van € 1.000.000, gelijk te verdelen over 2019 en 2020. De teruggave wordt per huishouden verrekend via de jaarlijkse aanslag van de gemeentelijke belastingen. b. Werkbudget versterking organisatie en herijking hoofdstructuur...........

Naar de bijlage en het gerelateerd document

02-07-2018 - Motie fractie SGP, HA!, ITH. Verworpen in de raad van 28-06-2018. Voor: 8 en Tegen: 20. Verzoekt het college De mogelijkheid te onderzoeken hoe het overschot op een zodanige wijze kan worden teruggegeven aan inwoners zodat het als een concreet uit te geven bedrag besteed wordt in de lokale Houtense economie. Hierover in overleg te gaan met Ondernemend Houten En de raad over de uitkomst hiervan te informeren vóór de begrotingsbehandeling 2019.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten