RSS Feed

Gemeenteraad

02-08-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fracties PvdA en ITH van 3 juli 2018 over de overlast in seniorencomplex Houten door een verwarde bewoner op grond van artikel 36 RvO.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-07-2018 - Op 2 juni 2018 heeft raadslid Ooms namens de fractie van SGP schríftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde (RvO) over klachten van omwonenden over evenementen op het terrein van Down Under. Met onze brief van 2 juli 2018 hebben wij antwoord gegeven op de gestelde vragen. Daarin deden wij de toezegging de raad te informeren over de evaluatie van het evenement Central Park dat op 26 mei 2018 werd gehouden op het recreatieterrein Laagraven.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

25-07-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA van 26 juni 2018 over verhoudingen Makeblijde en Wellantcollege op grond van artikel 36 RvO. Herstel van goede verhoudingen een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan zowel de ambities van het Wellantcollege en van Makeblijde als ook de ontwikkeling van de kernrandzone Oud Wulven?

Naar de bijlage en het gerelateerd document

24-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de twee afzonderlijke milieubesluiten die wij met betrekking tot het biologische diervoederbedrijf van Van Gorp Biologische Diervoeders B.V. op Pothuizerweg 4 in Schalkwijk hebben genomen. De rechter heeft ons opgedragen om een actualiseringsonderzoek op de voor dit bedrijf geldende milieuvergunning uit 2011 uit te voeren. Uit dat onderzoek blijkt dat de aan die vergunning verbonden voorschriften moeten worden geactualiseerd.

24-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de keuze voor een woningmarktregio waar de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden voor staat. De gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen fuseren per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze fusie vraagt om keuzes op diverse beleidsterreinen. De Woningwet schrijft voor dat een gemeente slechts van één woningmarktregio deel kan uitmaken.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

24-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over effect beoogde UNESCO status deel buitengebied realisatie gemeentelijke duurzame energie ambities. De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is genomineerd om in 2020 toegevoegd te worden aan de Werelderfgoedlijst van UNESCO als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam (Werelderfgoed sinds 1996). De eerdere aanwijzing van de NHW als Rijksmonument en de daar op volgende nominatie als werelderfgoed zorgt voor behoud cultuurhistorische erfgoed.

23-07-2018 - Schriftelijke vragen over kwetsbare leerlingen in het praktijkonderwijs nav bericht "EU-subsidie voor kwetsbare leerlinge vroegtijdig leeg?" van fractie PvdA o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugdhulp over 2017. Vanuit de Wmo en Jeugdwet zijn gemeenten jaarlijks verplicht voor 1 juli een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren over de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp in het voorgaande jaar. In mei 2018 is een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd over 2017.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

16-07-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie ITH van 19 juni 2018 over ‘Ontheffing verlening zonder wettelijke bezwaartermijn’ op grond van artikel 36 RvO. Uw vragen hebben betrekking op ontheffing geluidgrenswaarden LG18012. Die ontheffing hebben wij op 30 mei 2018 aan Vereniging Hockeyclub Houten verleend voor het buiten ten gehore brengen van versterkte muziek en het gebruiken van de mroepinstallatie bij de hockeyvelden.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-07-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie ITH van 15 juni 2018 over de overlast van bomen Dorpsstraat op grond van artikel 36 RvO.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten