RSS Feed

Collegebrieven

03-12-2018 - Collegebrief bestuursovereenkomst A27-A12 Ring Utrecht

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

21-11-2018 - Collegebrief verkoop ontwikkellocatie Eikenhout

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-11-2018 - Collegebrief jaarplan 2019 Beheer Openbare Ruimte (BOR-Binnen)

31-10-2018 - Collegebrief over wijziging Gemeenschappelijke regeling AVU

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

22-10-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de uitkomsten van de Monitor Sociale Kracht. Een nieuwe meting vond plaats eind 2017. Ruim 1.500 inwoners hebben aan het onderzoek meegewerkt. Gemeenten zijn vanaf 2015 voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de ondersteuning aan jeugdigen, chronisch zieken, ouderen en mensen met beperkt arbeidsvermogen. Aan gemeenten de taak om een sociale infrastructuur neer te zetten voor mensen die hulp nodig hebben.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

19-10-2018 - In maart 2017 bent u middels een collegebrief geïnformeerd over het Schakelprogramma Personen met verward gedrag. Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en is het tijd om u te informeren over de actuele stand van zaken op dit onderwerp.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

17-10-2018 - In deze burgemeestersbrief informeer ik u over de onlangs gehouden controle op de werk- en woonomstandigheden van seizoenarbeiders in de fruitteelt en groenteteelt. Enkele malen per jaar voeren wij een algemene integrale controle uit waarbij we thematisch of gebiedsgericht te werk gaan. Daarbij proberen we in het kader van ondermijning beter in beeld te krijgen hoe panden worden gebruikt en regels worden nageleefd.

16-10-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het vervolg van de pilot Sociaal Ombudsfunctionaris, waartoe wij op 9 oktober 2018 besloten hebben. Op 1 november 2017 is de gemeente Houten gestart met de pilot Sociaal Ombudsfunctionaris. Deze functie is in het leven geroepen om de eerstelijns klachtbehandeling voor het Sociaal Team te verbeteren. De pilot eindigt op 1 november 2018.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

10-10-2018 - In deze coilegebrief informeren wij u over het resultaat van de analyse van de septembercirculaire. Op 18 september 2018 (Prinsjesdag) is de septembercirculaire gepubliceerd. De septembercirculaire is opgesteld op basis van de Miljoenennota 2019 van het Rijk. In deze circulaire worden gemeenten geïnformeerd over de hoogte van de algemene uitkering en de integratie-, decentralisatie- en suppletie-uitkeringen voor de periode 2018-2022.

27-09-2018 - In deze brief geven wij onze zienswijze op het rapport 'Informatievoorziening aan de gemeenteraad jeugdhulp’ van de rekenkamer Houten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten