RSS Feed

Collegebrieven

18-09-2017 - Tijdens de klankbordgroep Ruimte van 20 april jl. hebben wij u reeds ge�nformeerd over het voornemen om een Kernrandzonevisie op te stellen voor Oud Wulven. In de kernrandzone Oud Wulven (gebied tussen A12- spoor � Rondweg � Utrechtseweg) spelen tegelijkertijd een aantal initiatieven. Op het moment ligt er een uitbreidingsvraag van het Wellantcollege en onderzoekt Yarden de mogelijkheden voor de bouw van een crematorium.

12-09-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over de recente ontwikkelingen binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Het betreft twee ontwikkelingen. 1. Verkoop Achterom 64 aan kindercentrum De Beun 2. Problematiek dak sociaal-cultureel centrum Schoneveld

07-09-2017 - Het college heeft in de klankbordgroep Transities toegezegd de raad nader te informeren over het project 'DuurSaam' Houten. In onze beantwoording op 25 augustus 2017 van schriftelijke vragen van de raadsleden Ooms (SGP) en Zandbergen (ITH) over verbetering thuiszorg Houtense ouderen kondigden we tevens een separate collegebrief aan

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

07-09-2017 - De gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug nemen al enige tijd deel aan enkele bestuurstafels U10 zoals Wonen, Sociaal domein en Energietransitie en duurzaamheid. Op 22 augustus jongstleden hebben de colleges van beide gemeenten besloten graag volledig te willen toetreden tot de U10 samenwerking. In september buigen de gemeenteraden van Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug zich over dit voornemen.

01-09-2017 - Bij de vaststelling van de Woonvisie 2016-2025 op 8 maart 2016 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om een stedenbouwkundige verkenning uit te voeren naar mogelijkheden voor uitbreiding van de woningbouw in Houten. Hierbij is ook aangegevendat de verkenning mag worden uitgevoerd buiten eerder gestelde kaders, waaronder het bouwen buiten de Rondweg en het betrekken van (oudere) bedrijfslocaties.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

12-07-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over het jaarverslag van WIL over 2016 en de eerste kwartaalrapportage van WIL over 2017.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

06-07-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over de voortzetting van de pilot Regionaal Meld- en Co�rdinatiepunt (RMC) en Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). In juli 2015 is er door het college ingestemd met het voorstel om een uitbreiding van taken en budget voor het RMC te cre�ren om samen met WIL een Jongerenloket in te richten voor kwetsbare jongeren van 18 tot en met 27 jaar.

06-07-2017 - In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht (Bor), de Regeling omgevingsrecht (Mor), de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, ontvangt u hierbij het jaarverslag VTH 2016.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

04-07-2017 - De ambtelijke fusie past niet binnen de door de beide gemeenteraden gestelde kaders. Dit betreft zowel het kader voor de vrij te spelen structurele herinvesteringsruimte, als het amendement van de gemeenteraad van Houten voor de incidentele frictiekosten in relatie tot die herinvesteringsruimte.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

30-06-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over de stand van zaken rond lopende handhavings- en vergunningprocedures rond het bedrijf Van Gorp biologische voeders aan de Pothuizerweg 4 in Schalkwijk.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten