RSS Feed

Collegebrieven

25-07-2018 - Op 2 juni 2018 heeft raadslid Ooms namens de fractie van SGP schríftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde (RvO) over klachten van omwonenden over evenementen op het terrein van Down Under. Met onze brief van 2 juli 2018 hebben wij antwoord gegeven op de gestelde vragen. Daarin deden wij de toezegging de raad te informeren over de evaluatie van het evenement Central Park dat op 26 mei 2018 werd gehouden op het recreatieterrein Laagraven.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

24-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de twee afzonderlijke milieubesluiten die wij met betrekking tot het biologische diervoederbedrijf van Van Gorp Biologische Diervoeders B.V. op Pothuizerweg 4 in Schalkwijk hebben genomen. De rechter heeft ons opgedragen om een actualiseringsonderzoek op de voor dit bedrijf geldende milieuvergunning uit 2011 uit te voeren. Uit dat onderzoek blijkt dat de aan die vergunning verbonden voorschriften moeten worden geactualiseerd.

24-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de keuze voor een woningmarktregio waar de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden voor staat. De gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen fuseren per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze fusie vraagt om keuzes op diverse beleidsterreinen. De Woningwet schrijft voor dat een gemeente slechts van één woningmarktregio deel kan uitmaken

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

24-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over effect beoogde UNESCO status deel buitengebied realisatie gemeentelijke duurzame energie ambities. De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is genomineerd om in 2020 toegevoegd te worden aan de Werelderfgoedlijst van UNESCO als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam (Werelderfgoed sinds 1996). De eerdere aanwijzing van de NHW als Rijksmonument en de daar op volgende nominatie als werelderfgoed zorgt voor behoud cultuurhistorische erfgoed.

16-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugdhulp over 2017. Vanuit de Wmo en Jeugdwet zijn gemeenten jaarlijks verplicht voor 1 juli een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren over de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp in het voorgaande jaar. In mei 2018 is een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd over 2017.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

11-07-2018 - In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht (Bor), de Regeling omgevingsrecht (Mor), de Wet Kinderopvang en de Regeling Wet Kinderopvang, ontvangt u hierbij het jaarverslag VTH 2017. Tevens is in dit document de programmering van de VTH taakuitvoering voor het jaar 2018 verwerkt.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

10-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de resultaten van de zelfevaluatie op het gebied van de informatieveiligheid en van de IT-audit alsmede het daarbij behorende assurancerapport. Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG van november 2013 is de resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ aangenomen. Daarmee is het startsein gegeven voor de invoering van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

10-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over een aantal toegezonden stukken vanuit WIL waarin is gevraagd om deze met jullie te delen. Deze documenten hebben betrekking op strategische, beleidsmatige keuzes van WIL en kunnen van invloed zijn op latere beslissingen die genomen moeten worden ten aanzien van herijking van de opdracht aan WIL.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

10-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het thema leefbaarheid in de kleine kernen en als onderdeel daarvan staat de woningbouw in ’t Goy al geruime tijd op de politieke agenda. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat er behoefte is aan nieuwbouwwoningen in ‘t Goy. Op 23 januari 2018 hebt u besloten tot aankoop van een tweetal percelen grond aan de Tuurdijk ten behoeve van de ontwikkeling van 12-15 woningen.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

28-06-2018 - Met deze collegebrief informeren wij u over het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) 4 juni 2018 Programmaplan Programma U Ned. Als meest competitieve regio van de Europese Unie is de Metropoolregio Utrecht een erg aantrekkelijke plek om te wonen, werken en verblijven. Dit resulteert in forse groei in de vraag naar woningen, het aantal arbeidsplaatsen en een sterke toename in de mobiliteit in, vanuit en door de regio.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten