RSS Feed

Collegebrieven

10-10-2018 - In deze coilegebrief informeren wij u over het resultaat van de analyse van de septembercirculaire. Op 18 september 2018 (Prinsjesdag) is de septembercirculaire gepubliceerd. De septembercirculaire is opgesteld op basis van de Miljoenennota 2019 van het Rijk. In deze circulaire worden gemeenten geïnformeerd over de hoogte van de algemene uitkering en de integratie-, decentralisatie- en suppletie-uitkeringen voor de periode 2018-2022.

27-09-2018 - In deze brief geven wij onze zienswijze op het rapport 'Informatievoorziening aan de gemeenteraad jeugdhulp’ van de rekenkamer Houten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

27-09-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het resultaat van de subsidie tender Veilig Thuis en (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering. Sinds de decentralisaties in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering. Deze taken mogen alleen worden uitgevoerd door daartoe gecertificeerde instellingen (GI). Dit is vastgelegd in de Jeugdwet.

25-07-2018 - Op 2 juni 2018 heeft raadslid Ooms namens de fractie van SGP schríftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde (RvO) over klachten van omwonenden over evenementen op het terrein van Down Under. Met onze brief van 2 juli 2018 hebben wij antwoord gegeven op de gestelde vragen. Daarin deden wij de toezegging de raad te informeren over de evaluatie van het evenement Central Park dat op 26 mei 2018 werd gehouden op het recreatieterrein Laagraven.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

24-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de twee afzonderlijke milieubesluiten die wij met betrekking tot het biologische diervoederbedrijf van Van Gorp Biologische Diervoeders B.V. op Pothuizerweg 4 in Schalkwijk hebben genomen. De rechter heeft ons opgedragen om een actualiseringsonderzoek op de voor dit bedrijf geldende milieuvergunning uit 2011 uit te voeren. Uit dat onderzoek blijkt dat de aan die vergunning verbonden voorschriften moeten worden geactualiseerd.

24-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de keuze voor een woningmarktregio waar de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden voor staat. De gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen fuseren per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze fusie vraagt om keuzes op diverse beleidsterreinen. De Woningwet schrijft voor dat een gemeente slechts van één woningmarktregio deel kan uitmaken.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

24-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over effect beoogde UNESCO status deel buitengebied realisatie gemeentelijke duurzame energie ambities. De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is genomineerd om in 2020 toegevoegd te worden aan de Werelderfgoedlijst van UNESCO als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam (Werelderfgoed sinds 1996). De eerdere aanwijzing van de NHW als Rijksmonument en de daar op volgende nominatie als werelderfgoed zorgt voor behoud cultuurhistorische erfgoed.

16-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugdhulp over 2017. Vanuit de Wmo en Jeugdwet zijn gemeenten jaarlijks verplicht voor 1 juli een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren over de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp in het voorgaande jaar. In mei 2018 is een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd over 2017.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

11-07-2018 - In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht (Bor), de Regeling omgevingsrecht (Mor), de Wet Kinderopvang en de Regeling Wet Kinderopvang, ontvangt u hierbij het jaarverslag VTH 2017. Tevens is in dit document de programmering van de VTH taakuitvoering voor het jaar 2018 verwerkt.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

10-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de resultaten van de zelfevaluatie op het gebied van de informatieveiligheid en van de IT-audit alsmede het daarbij behorende assurancerapport. Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG van november 2013 is de resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ aangenomen. Daarmee is het startsein gegeven voor de invoering van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten