RSS Feed

Collegebrieven

20-11-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over het convenant regionale detailhandelsafspraken U10 dat de portefeuillehouder Economische Zaken namens de gemeente Houten zal ondertekenen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-11-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over de vaststelling van nieuwe geluidsbelastingkaarten. Op grond van de EU-richtlijn omgevingslawaai is Houten verplicht iedere vijfjaar geluidsbelastingkaarten op te stellen voor de belangrijkste geluidbronnen. In Houten zijn dat wegverkeer en railverkeer.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

09-11-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over het aangaan van een nieuwe overeenkomst ten behoeve van een collectieve zorgverzekering minima (CZM) met Menzis in 2018 voor ��n jaar en deze vervolgens nog twee keer met een jaar te verlengen over 2019 en 2020. Dit betekent inhoudelijk het voortzetten van het huidige beleid en afspraken.

09-11-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over komst nieuwe buslijnen en aanpassingen verkeerslichten

02-11-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over Pact van Ruigenhoek en het daaraan gekoppelde Regionale Actieprogramma. Veel inwoners van onze gemeente kennen mooie plekken als Fort Honswijk, Werk aan de Korte Uitweg en Fort �t Hemeltje. Deze forten maken deel uit van de 85 kilometer lange Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW).

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

02-11-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over het resultaat van de aanbesteding van de exploitatie en beheer van zwembad De Wetering. Het resultaat van de gelopen aanbesteding biedt ruimte om het buitenbad wederom open te stellen.

02-11-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over de afrekening van het project Salto A12. Deze afrekening (� 2,877 miljoen) heeft positieve invloed op de omvang van de beklemde algemene reserve. Daarom is het voor de raad van belang om v��r de behandeling van de begroting 2018 op 7 november 2017 over de effecten van de afrekening Salto A12 voor de gemeente Houten te worden ge�nformeerd.

02-11-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over het voorgenomen besluit van het college om per 1 april 2018 het Sociaal Team Houten te verzelfstandigen in een stichting. Het college legt via de wensen en bedenkingen procedure het voorgenomen besluit aan u voor.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

27-10-2017 - In onze collegebrief d.d. 12 september 2017 hebben wij toegezegd u voor de behandeling van de begroting 2018 te informeren over de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de schade aan het dak van sociaal-cultureel centrum Schoneveld. Daarnaast zouden we u informeren over het herstelplan en een indicatie geven van de kosten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

26-10-2017 - Het college heeft de gemeentesecretaris daarom, in het kader van de versterking van de organisatie, op 3 oktober 2017 twee opdrachten gegeven. In deze brief informeren wij u over deze opdrachten. Opdracht 1: Plan van aanpak (PvA) Versterking organisatie Houten 2018 e.v. en Opdracht 2: Meerjarig programma Organisatieontwikkeling

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten