RSS Feed

Beleidsnota's

16-11-2017 - Fort Honswijk, gelegen aan de Lek bij Houten, is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het f o r t en enkele aangrenzende weilanden zijn in november 2016 in bezit gekomen van de gemeente Houten. De gemeente wil het f o r t in historische staat terugbrengen en herontwikkelen. Daartoe wil de gemeente onder andere inzicht hebben op de natuurwaarden van Fort Honswijk.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-11-2017 - De leidraad geeft een onderbouwing van de betekenis van Fort Honswijk als belangrijke schakel in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en duidt de cultuurhistorische waarde van het complex. Dat levert uitgangspunten voor de herbestemming. Een belangrijke voorwaarde is dat de vernieuwing zich op een vanzelfsprekende manier voegt in het monumentale ensemble.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-11-2017 - VLEERMUIZEN OP FORT HONSWIJK EN FORT EVERDINGEN Ecologisch advies met betrekking tot mogelijkheden voor ingebruikname en activiteiten

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-11-2017 - In de RTG van 14 november jl. hebben 10 personen ingesproken bij de behandeling van het raadsvoorstel over de toekomst van Fort Honswijk. In de inspraakreacties zijn veel vragen aan de raad en/of het college gesteld. De raadsleden op hun beurt hebben de nodige vragen aan de insprekers gesteld.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

08-11-2017 - In de perspectiefnota 2017 is C 0,8 miljoen gereserveerd voor het realiseren van ontbrekende fietsschakels ("missing links") in de (regionale) fietsverbindingen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

08-11-2017 - In de Bereikbaarheidsvisie (2011) en ook in het Fietsprioriteringsprogramma (2013) is uitgebreid ingegaan op de beleidsmatige wenselijkheid om het gebruik van de fiets te stimuleren, ook in het meer recente Programma Duurzaamheid is een ambitie t.a.v. het fietsgebruik opgenomen. Daarnaast wordt in de pijler duurzame Mobiliteit de ambitie benoemd dat Houten de stilste en schoonste gemeente van Nederland wordt met minder auto meer fiets gebruik. Ook in de Toekomstvisie Houten 2025 is de fiets

Naar de bijlage en het gerelateerd document

08-11-2017 - Notitie geluidsbelastingkaarten EU-richtlijn Omgevingslawaai 2016

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten