RSS Feed

Amendementen

11-07-2018 - Amendement fractie D66, SGP, ITH, PvdA, HA!. Verworpen in de raad van 10-07-2018. Voor: 13 en Tegen: 13. Het beslispunt als volgt te formuleren: Het financieel kader 2019-2022 vast te stellen met uitzondering van het bepaalde omtrent het vaststellen van de ondergrens van de beklemde algemene reserve voor de meerjarenbegroting 2019-2022 op minimaal € 20,0 miljoen, en daarmee; De huidige ondergrens van de beklemde algemene reserve te handhaven op minimaal € 21,8 miljoen voor,,,,,

Naar de bijlage en het gerelateerd document

02-07-2018 - Amendement fractie CDA, PvdA, ITH, HA!, SGP, D66, GL, VVD, CU. Unaniem aangenomen in de raad van 28-06-2018. Een beslispunt 6 toe te voegen, luidende: Een extra resultaatbestemming toe te voegen ter hoogte van € 39.045,- t.b.v. het budget voor armoedebeleid voor 2018. Beslispunten 1 t/m 5 als volgt te wijzigen: 1. Bij het eerdere raadsvoorstel bepaalde jaarrekeningresultaat 2017 ad € 583.069 voor € 189.045 t.b.v. de overlopende posten in de algemene reserve (vrij) te storten 2. Het dan....

Naar de bijlage en het gerelateerd document

02-07-2018 - Amendement fractie VVD, CDA, GL, CU. Aangenomen in de raad van 28-06-2018. Voor: 15 en Tegen: 13. Inzake: Beslispunt 5 te wijzigen naar: Het saldo (€ 1.793.744) van de bestemmingsreserve economische crisis als volgt te bestemmen: a. Teruggaaf aan de inwoners van € 1.000.000, gelijk te verdelen over 2019 en 2020. De teruggave wordt per huishouden verrekend via de jaarlijkse aanslag van de gemeentelijke belastingen. b. Werkbudget versterking organisatie en herijking hoofdstructuur...........

Naar de bijlage en het gerelateerd document

02-07-2018 - Amendement fractie D66, PvdA, SGP, HA!, ITH. Verworpen in de raad van 28-06-2018. Voor: 13 en Tegen: 15. Inzake: Beslispunt 1 als volgt te wijzigen: 1a: In te stemmen met de beleidsmatige hoofdlijnen van de begroting 2019 (incl. meerjarenperspectief 2020 -2022). Een nieuw beslispunt 1b op te nemen, dat als volgt luidt: Niet in te stemmen met de begrotingswijziging 2018. De concept-zienswijze van het college conform aan te passen. Beslispunt 2a als volgt te wijzigen: Aangedrongen......

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-02-2018 - Amendement fractie VVD, D^^, PvdA. Verworpen in de raad van 13-02-2018. Voor: 11 en Tegen: 16. inzake: Aan het beslispunt een sub e toe te voegen, luidende: e. de sluitingstijden voor horecaondernemers te schrappen In bijlage 1: wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2018 de volgende aanvullingen op te nemen: • Artikel 2.29 Sluitingstijd wordt geschrapt. • Artikel 2:30, eerste lid wordt als volgt geformuleerd: Sluitingstijd; tijdelijke sluiting..

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-02-2018 - Amendement fractie ITH, SGP. Verworpen in de raad van 13-02-2018. Voor: 7 en Tegen: 20 inzake: Aan het beslispunt een extra sub toe te voegen, luidende Een verbod op openlijk drugsgebruik toe te voegen (artikel 2:74a) In bijlage 1: wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2018 de volgende aanvulling op te nemen: Toegevoegd wordt een nieuwe artikel Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-02-2018 - Amendement fractie VVD, HA!, GL. Unaniem aangenomen in de raad van 13-02-2018. Inzake: Toevoegen van lid 4 aan artikel 15 in de verordening: De declaraties van wethouders, raads- en commissieleden worden elk kwartaal gepubliceerd op de website van de gemeente als “declaraties politieke ambtsdragers”.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-02-2018 - Amendement fractie VVD. Aangenomen in de raad van 13-02-2018. Voor: 20 en Tegen: 7. inzake: De inhoud van artikel 4 lid 3: 3. De maximale vergoeding van de scholing bedraagt € 500,- per jaar per persoon. Vervangen door: 3. De vergoeding voor scholingskosten bedraagt maximaal € 2.000,- per persoon per raadsperiode.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-01-2018 - Amendement fractie SGP, GL, CDA, ITH, HA!, CU, VVD, D66. Unaniem aangenomen in de raad van 23-01-2018. Inzake: De startnotitie, voor wat betreft de programmatische uitgangspunten, te wijzigen waarbij de tekst onder de volgende kopjes komt te luiden: (wijzigingen in cursief)

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

25-01-2018 - Amendement fractie PvdA. Ingetrokken in de raad van 23-01-2018.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten