RSS Feed

Amendementen

20-12-2017 - Amendement fractie D66, VVD, CDA, PvdA. Aangenomen in de raad van 19-12-2017. Voor: 15 en Tegen: 13 inzake: de raad van de gemeente Houten besluit de beslispunten te vervangen' 1. visie pva tkn 2. nieuwe pagina 4 pva 3. oprichting Stichting Fort Honswijk om fondsen te werven en ontwikkelen Masterplan in een zorgvuldig participatie proces 4. overdragen fort aan de stichting

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

20-12-2017 - Amendement fractie VVD, CU, GL. Aangenomen in de raad van 19-12-2017. Voor: 24 en Tegen: 4 inzake: Beslispunt 1 als volgt te wijzigen: De Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Houten vast te stellen met dien verstande dat artikel 3, eerste lid als volgt wordt gewijzigd: Aan de commissie wordt leiding gegeven door de directeur rekenkamercommissie, die door de raad van buiten de kring van zijn leden wordt aangewezen voor een periode van twee jaar. De directeur kan door de raad worden..

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-12-2017 - Amendement fractie GL, VVD. Unaniem aangenomen in de raad van 19-12-2017. Inzake: De Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Houten vast te stellen met dien verstande dat artikel 7, eerste lid als volgt wordt gewijzigd in: De commissie maakt een inventarisatie van onderwerpen, die in aanmerking komen voor een onderzoek, na een jaarlijkse ronde van consultatie bij alle raadsfracties..

Naar de bijlage en het gerelateerd document

29-11-2017 - Amendement fractie SGP, ITH. Verworpen in de raad van 28-11-2017. Voor: 7 en Tegen: 22 inzake: het Uitnodigingskader zonnevelden vast te stellen met dien verstande dat aan het Uitnodigingskader een paragraaf Participatie wordt toegevoegd met de volgende tekst: 11. Zonnevelden hebben een impact op de leefomgeving die verder strekt dan enkel de directe omgeving van een initiatief. Bij een initiatief worden de bij de locatie betrokken �Dorpsraden� zoals Mooi �t Goy, Stichting Leefbaarheid....

Naar de bijlage en het gerelateerd document

29-11-2017 - Amendement fractie SGP, CU, ITH. Aangenomen in de raad van 28-11-2017. Voor: 15 en Tegen: 14 inzake: Beslispunt 1 als volgt te wijzigen: het Uitnodigingskader zonnevelden vast te stellen met dien verstande dat aan het Uitnodigingskader onder paragraaf Landschappelijke inpassing de volgende tekst wordt toegevoegd: Dubbel grondgebruik verdient de voorkeur. Bij elk initiatief dient te worden aangegeven of de functie van opwekking van zonne-energie samen kan gaan met reeds aanwezige of...

Naar de bijlage en het gerelateerd document

29-11-2017 - Amendement fractie SGP. Aangenomen in de raad van 28-11-2017. Voor: 27 en Tegen: 2 inzake: Beslispunt 2 als volgt te wijzigen: 2. de zonneveldenkaart en toegelaten oppervlak zonnevelden vast te stellen, waarbij geldt dat de kansrijkheid van Oeverwal Tull beperkt is.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-11-2017 - Amendement fractie D66. Verworpen in de raad van 07-11-2017. Voor: 5 en Tegen: 24 Inzake: Toe te voegen aan de beslispunten: Met ingang van de begroting 2018 jaarlijks � 10.000 aan het deelprogramma WMO toe te voegen voor het aanschaffen van zorginnovatieve middelen die mensen met dementie activeren en het werk van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers verlichten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-11-2017 - .Amendement fractie ITH. Verworpen in de raad van 07-11-2017. Voor: 5 en Tegen: 24. Inzake: Toe te voegen aan de beslispunten: � 10.000 in 2018 ter beschikking te stellen ten behoeve van ondersteuning particulier initiatief Stadsstrand.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-11-2017 - Amendement fractie ITH. Verworpen in de raad van 07-11-2017. Voor: 7 en Tegen: 22 inzake: Toe te voegen aan de beslispunten: � 10.000 in 2018 ter beschikking te stellen ten behoeve van ondersteuning particulier initiatief Stadsstrand.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-11-2017 - Amendement fractie ITH. Verworpen in de raad van 07-11-2017. Voor: 5 en Tegen: 24 inzake: Toe te voegen aan de beslispunten: � 50.000 in 2018 voor de invulling van nieuw beleid ter beschikking te stellen aan de Bibliotheek Lek en IJssel ten behoeve van de bestrijding van laaggeletterdheid.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten