RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

18-09-2017 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

18-09-2017 - Tijdens de klankbordgroep Ruimte van 20 april jl. hebben wij u reeds ge�nformeerd over het voornemen om een Kernrandzonevisie op te stellen voor Oud Wulven. In de kernrandzone Oud Wulven (gebied tussen A12- spoor � Rondweg � Utrechtseweg) spelen tegelijkertijd een aantal initiatieven. Op het moment ligt er een uitbreidingsvraag van het Wellantcollege en onderzoekt Yarden de mogelijkheden voor de bouw van een crematorium.

14-09-2017 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 05-09-2017j) Raad van 19-09-2017.

14-09-2017 - Aan de leden van de gemeenteraad van Houten, Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 19 september 2017 om 19:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden. De voorzitter, W.M. de Jong

13-09-2017 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 19-09-2017.

Besluitenlijst BenW 01-08-2017 (BWL17.030)

13-09-2017 - Geen omschrijving beschikbaar

13-09-2017 - Terugkoppeling raadpleging verkeersveiligheid Odijkseweg 7 van 7 september 2017

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-09-2017 - Geen omschrijving beschikbaar

12-09-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over de recente ontwikkelingen binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Het betreft twee ontwikkelingen. 1. Verkoop Achterom 64 aan kindercentrum De Beun 2. Problematiek dak sociaal-cultureel centrum Schoneveld

12-09-2017 - Nieuwbouw appartementencomplex De Haag - aanvraag omgevingsvergunning - ruimtelijke onderbouwing

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

12-09-2017 - Tijdlijn ontwikkelingen nieuwbouw appartementencomplex De Haag

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

12-09-2017 - Mevrouw M.H. Damman te benoemen als commissielid voor de fractie GroenLinks.

11-09-2017 - BIOR houdt rekening met het toekomstige beheer en onderhoud: als op tijd wordt gesignaleerd welke zaken wel en niet mogelijk zijn bij de inrichting van de openbare ruimte, draagt dit bij aan een beheerbare openbare ruimte. Ook heeft dit te maken met het beperken van kosten van beheer en onderhoud. In tijden van bezuinigingen is dit een belangrijk punt.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

11-09-2017 - Het beleidsplan bomen is een geactualiseerde overkoepelende visie van de gemeente op haar bomenbestand. Het hoofddoel is: Het huidige groene karakter te waarborgen en daar waar mogelijk te versterk

Naar de bijlage en het gerelateerd document

07-09-2017 - Het college heeft in de klankbordgroep Transities toegezegd de raad nader te informeren over het project 'DuurSaam' Houten. In onze beantwoording op 25 augustus 2017 van schriftelijke vragen van de raadsleden Ooms (SGP) en Zandbergen (ITH) over verbetering thuiszorg Houtense ouderen kondigden we tevens een separate collegebrief aan

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

07-09-2017 - De gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug nemen al enige tijd deel aan enkele bestuurstafels U10 zoals Wonen, Sociaal domein en Energietransitie en duurzaamheid. Op 22 augustus jongstleden hebben de colleges van beide gemeenten besloten graag volledig te willen toetreden tot de U10 samenwerking. In september buigen de gemeenteraden van Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug zich over dit voornemen.

06-09-2017 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

05-09-2017 - De rekenkamercommissie biedt u hierbij het rapport aan met als doel:  Het geven van een overzicht en analyse van hoe de gemeente Houten en in het bijzonder de raad op de crisis en de recessie heeft gereageerd;  Daaruit lessen te trekken die: - de kwetsbaarheid van de gemeente bij een volgende crisis verkleinen en de weerbaarheid en veerkracht vergroten; - de creativiteit en het vernieuwde inzicht die uit de crisis zijn voortgekomen, te behouden en verder te benutten en te ontwikkelen;

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

05-09-2017 - Uw Rekenkamercommissie heeft besloten een beknopt onderzoek in te stellen naar de wijze waarop het gemeentebestuur van Houten heeft gehandeld met betrekking tot de crisis van 2008 - 2015/16.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

05-09-2017 - De rekenkamercommissie heeft willen onderzoeken hoe de gemeente met de crisis is omgegaan en welke lessen daaruit te trekken zijn.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

05-09-2017 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 27-06-2017 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

05-09-2017 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 04-07-2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten