RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

22-11-2017 - Schriftelijke vragen over manifest Waardig Ouder Worden van fractie ChristenUnie en SGP o.g.v. art. 36 RvO

21-11-2017 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

20-11-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over het convenant regionale detailhandelsafspraken U10 dat de portefeuillehouder Economische Zaken namens de gemeente Houten zal ondertekenen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-11-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over de vaststelling van nieuwe geluidsbelastingkaarten. Op grond van de EU-richtlijn omgevingslawaai is Houten verplicht iedere vijfjaar geluidsbelastingkaarten op te stellen voor de belangrijkste geluidbronnen. In Houten zijn dat wegverkeer en railverkeer.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-11-2017 - Fort Honswijk, gelegen aan de Lek bij Houten, is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het f o r t en enkele aangrenzende weilanden zijn in november 2016 in bezit gekomen van de gemeente Houten. De gemeente wil het f o r t in historische staat terugbrengen en herontwikkelen. Daartoe wil de gemeente onder andere inzicht hebben op de natuurwaarden van Fort Honswijk.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-11-2017 - De leidraad geeft een onderbouwing van de betekenis van Fort Honswijk als belangrijke schakel in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en duidt de cultuurhistorische waarde van het complex. Dat levert uitgangspunten voor de herbestemming. Een belangrijke voorwaarde is dat de vernieuwing zich op een vanzelfsprekende manier voegt in het monumentale ensemble.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-11-2017 - VLEERMUIZEN OP FORT HONSWIJK EN FORT EVERDINGEN Ecologisch advies met betrekking tot mogelijkheden voor ingebruikname en activiteiten

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-11-2017 - In de RTG van 14 november jl. hebben 10 personen ingesproken bij de behandeling van het raadsvoorstel over de toekomst van Fort Honswijk. In de inspraakreacties zijn veel vragen aan de raad en/of het college gesteld. De raadsleden op hun beurt hebben de nodige vragen aan de insprekers gesteld.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

15-11-2017 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 07-11-2017.

14-11-2017 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

13-11-2017 - Amendement fractie D66. Verworpen in de raad van 07-11-2017. Voor: 5 en Tegen: 24 Inzake: Toe te voegen aan de beslispunten: Met ingang van de begroting 2018 jaarlijks � 10.000 aan het deelprogramma WMO toe te voegen voor het aanschaffen van zorginnovatieve middelen die mensen met dementie activeren en het werk van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers verlichten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-11-2017 - Motie fractie D66. Aangenomen in de raad van 11-11-2017 Voor: 16 en Tegen: 13 Verzoekt het college of Roept het college op: het project omtrent de Stichting Trias Neerlandica te omarmen, en in gesprek te gaan met de Stichting om te kijken hoe de gemeente dit project kan ondersteunen en faciliteren, binnen de bestaande budgetten voor het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-11-2017 - .Amendement fractie ITH. Verworpen in de raad van 07-11-2017. Voor: 5 en Tegen: 24. Inzake: Toe te voegen aan de beslispunten: � 10.000 in 2018 ter beschikking te stellen ten behoeve van ondersteuning particulier initiatief Stadsstrand.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-11-2017 - Amendement fractie ITH. Verworpen in de raad van 07-11-2017. Voor: 7 en Tegen: 22 inzake: Toe te voegen aan de beslispunten: � 10.000 in 2018 ter beschikking te stellen ten behoeve van ondersteuning particulier initiatief Stadsstrand.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-11-2017 - Amendement fractie ITH. Verworpen in de raad van 07-11-2017. Voor: 5 en Tegen: 24 inzake: Toe te voegen aan de beslispunten: � 50.000 in 2018 voor de invulling van nieuw beleid ter beschikking te stellen aan de Bibliotheek Lek en IJssel ten behoeve van de bestrijding van laaggeletterdheid.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-11-2017 - Amendement fractie VVD. Verworpen in de raad van 07-11-2017. Voor: 6 en Tegen: 23 inzake: Extra middelen beschikbaar te stellen voor het gericht en zichtbaar verhogen van de kwaliteit van het groenonderhoud in de buitenruimte. Voor 2018 � 70.000 te besteden aan: Inrichten boomspiegels omvormen en inplanten met vaste planten; kosten circa � 20.000; Luizenbestrijding biologisch spuiten. Proef (met twee rondes) was erg effectief. Voor alle probleemlocaties in heel Houten kosten circa � 30.000;

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-11-2017 - Amendement fractie PvdA, SGP, GL, CU, CDA, HA!. Aangenomen in de raad van 07-11-2017. Voor: 15 en Tegen: 14 inzake: Toe te voegen aan de beslispunten : Structureel � 30.000 voor de invulling van nieuw beleid ter beschikking stellen aan Van Houten&Co om het lokale netwerk te versterken, te beginnen 2018 in de buurt Centrum-Oost.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-11-2017 - Amendement fractie GL, CU, D66, PvdA. Aangenomen in de raad van 07-11-2017. Voor: 18 en Tegen: 11 inzake: Toe te voegen aan de beslispunten : De in de begroting vastgestelde financi�le ruimte voor nieuw beleid wordt gebruikt voor een toevoeging van � 40.000 aan het programmabudget Duurzaamheid vanaf 2018 en verder, en daarbinnen aan duurzaamheidsinitiatieven door de Houtense bevolking.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-11-2017 - Motie fractie HA!. Ingetrokken in de raad van 07-11-2017. Verzoekt het college of Roept het college op: Roept het college op: om te komen tot een voorstel voor het instellen van een wijkbudget voor het onderhoud van de leefomgeving. Dit budget kan door inwoners worden geprioriteerd om te komen tot maatwerk in het onderhoud van de leefomgeving. Daarbij is er ruimte voor de initiatieven van inwoners om deels zelf een rol te spelen bij het (vrijwillig) uitvoeren van onderhoud zodat er bud

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-11-2017 - Amendement fractie SGP, PvdA, GL, CDA, CU, ITH, HA!, D66, VVD. Unaniem aangenomen in de raad van 07-11-2017. Iinzake: Toe te voegen aan de beslispunten : In 2018 � 30.000 voor nieuw beleid te besteden aan de aanschaf van een tweede golfkar voor de Stichting Duurzaam Vervoer Houten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-11-2017 - Amendement fractie SGP. Verworpen in de raad van 07-11-2017. Voor: 2 en Tegen: 27 inzake: Toe te voegen aan de beslispunten: Voor 2018 en verder structureel � 40.000 voor de invulling van nieuw beleid te besteden aan het verhogen van de kwaliteit van het groenonderhoud.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

09-11-2017 - Ter ondersteuning van de behandeling van het agendapunt Regionale aangelegenheden in de RTG’s geven wij kort de onderwerpen weer die wij met u willen delen. Waar nodig kan de betrokken portefeuillehouder u tijdens de vergadering een nadere toelichting geven.

09-11-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over het aangaan van een nieuwe overeenkomst ten behoeve van een collectieve zorgverzekering minima (CZM) met Menzis in 2018 voor ��n jaar en deze vervolgens nog twee keer met een jaar te verlengen over 2019 en 2020. Dit betekent inhoudelijk het voortzetten van het huidige beleid en afspraken.

09-11-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over komst nieuwe buslijnen en aanpassingen verkeerslichten

08-11-2017 - In de perspectiefnota 2017 is C 0,8 miljoen gereserveerd voor het realiseren van ontbrekende fietsschakels ("missing links") in de (regionale) fietsverbindingen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

08-11-2017 - Conform toezegging tijdens de RTG van 31-10-2017 ontvangt u hierbij een toelichting op het onderdeel ontbrekende fietsschakels ("missing links") fietsinfrastructuur van de agenda fiets.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten