RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

22-02-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 20-02-2018) Raad van 06-03-2018.

22-02-2018 - Aan de leden van de gemeenteraad van Houten, Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 6 maart 2018 om 20:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden. De voorzitter, W.M. de Jong

22-02-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD en D66 over doortrekken fietstunnel Laagravenseweg en aanleg extra kruising op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

21-02-2018 - Te voldoen aan de verplichtingen uit de cao afspraken en om een actuele werktijdenregeling te hebben die voldoet aan alle voorwaarden.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-02-2018 - Ter ondersteuning van de behandeling van het agendapunt Regionale aangelegenheden in de RTG’s geven wij kort de onderwerpen weer die wij met u willen delen. Waar nodig kan de betrokken portefeuillehouder u tijdens de vergadering een nadere toelichting geven.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

20-02-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

15-02-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

15-02-2018 - Manifest Passend Onderwijs met acht prioriteiten passend maken onderwijs in Houten en oproep deze te verwerken in Onderwijs- en Jeugdhulpbeleid

15-02-2018 - Werkplan 2018 Programma Sociale Kracht en bestedingsplannen integratie-uitkering SD Jeugd , integratief uitkering SD Wmo. In deze collegebrief informeren wij u integraal over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

15-02-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks over Kinderpardon op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

15-02-2018 - In deze brief informeren wij u over de uitkomsten van de evaluatie van de invulling van de bibliotheekfunctie in de gemeente Houten. In deze brief treft u de hoofdlijnen aan, in de bijlagen kunt ude volledige evaluatie lezen evenals de rapportage van het burgerpanel. In het coalitieakkoord 2014- 2018 was afgesproken dat de functie van de bibliotheek aan een kritische evaluatie onderworpen zou worden.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

14-02-2018 - Amendement fractie VVD, D^^, PvdA. Verworpen in de raad van 13-02-2018. Voor: 11 en Tegen: 16. inzake: Aan het beslispunt een sub e toe te voegen, luidende: e. de sluitingstijden voor horecaondernemers te schrappen In bijlage 1: wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2018 de volgende aanvullingen op te nemen: • Artikel 2.29 Sluitingstijd wordt geschrapt. • Artikel 2:30, eerste lid wordt als volgt geformuleerd: Sluitingstijd; tijdelijke sluiting..

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-02-2018 - Motie fractie VVD, SGP, ITH. Verworpen in de raad van 13-02-2018. Voor: 10 en Tegen: 17. Verzoekt het college of Roept het college op: Auto-inbraken zorgen voor een enorm gevoel van onveiligheid binnen de Houtense samenleving. De burgemeester heeft nu een aanvullende bevoegdheid met betrekking tot het inzetten van mobiele camera's. We roepen het college / burgemeester op om op basis van inbraakgegevens tot een aantal locaties te komen waar komend jaar de mobiele camera's ingezet gaan worden en

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-02-2018 - Amendement fractie ITH, SGP. Verworpen in de raad van 13-02-2018. Voor: 7 en Tegen: 20 inzake: Aan het beslispunt een extra sub toe te voegen, luidende Een verbod op openlijk drugsgebruik toe te voegen (artikel 2:74a) In bijlage 1: wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2018 de volgende aanvulling op te nemen: Toegevoegd wordt een nieuwe artikel Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-02-2018 - Amendement fractie VVD, HA!, GL. Unaniem aangenomen in de raad van 13-02-2018. Inzake: Toevoegen van lid 4 aan artikel 15 in de verordening: De declaraties van wethouders, raads- en commissieleden worden elk kwartaal gepubliceerd op de website van de gemeente als “declaraties politieke ambtsdragers”.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-02-2018 - Amendement fractie VVD. Aangenomen in de raad van 13-02-2018. Voor: 20 en Tegen: 7. inzake: De inhoud van artikel 4 lid 3: 3. De maximale vergoeding van de scholing bedraagt € 500,- per jaar per persoon. Vervangen door: 3. De vergoeding voor scholingskosten bedraagt maximaal € 2.000,- per persoon per raadsperiode.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-02-2018 - Motie vreemd aan de orde van de dag van fractie PvdA, CDA, HA!, D66, VVD. Aangenomen in de raad van 13-02-2018,Voor: 22 en Tegen 5 Inzake: Voort te gaan met de voorbereidende werkzaamheden gericht op renovatie en behoud van het wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld en hoewel er een breed gedragen voorkeur bestaat voor renovatie en behoud, wel beide (of nog andere) scenario’s in beeld te brengen; Om meer zekerheid te krijgen over de benodigde technische maatregelen en de daarvoor benodigde...

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-02-2018 - Motie vreemd aan de orde van de dag van fractie SGP, ITH, CU, GL. Verworpen in de raad van 13-02-2018. Voor: 10 en Tegen 17. Inzake: De raad spreekt uit dat: Gelet op het grote maatschappelijke belang van wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld gekozen dient te worden voor het scenario A, te weten reparatie van het dak; Verzoekt het college: Om een raadsbesluit gericht op uitvoering van scenario A voor te bereiden, zodat de raad in de raadsvergadering van 6 maart a.s. een instemmend besluit kan..

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-02-2018 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag13 februari 2018

13-02-2018 - Collegebrief stand van zaken rapport monitoring beeldkwaliteit openbare ruimte

08-02-2018 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 23-01-2018 om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

08-02-2018 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 13-02-2018

08-02-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 30-01-2018j) Raad van 13-02-2018.