RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

14-08-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

09-08-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen van 12 juli 2018 door fractie SGP over “onderbesteding en effecten armoedebeleid gemeente Houten” op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

07-08-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

02-08-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen van 11 juli 2018 door de fracties PvdA en ITH over overlast in seniorencomplex Houten door een verwarde bewoner op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

31-07-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

25-07-2018 - Op 26 juni 2018 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement van orde met als onderwerp Verhoudingen Makeblijde en Wellantcollege dat herstel van goede verhoudingen een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan zowel de ambities van het Wellantcollege en van Makeblijde als ook de ontwikkeling van de kernrandzone Oud Wulven?

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-07-2018 - Op 2 juni 2018 heeft raadslid Ooms namens de fractie van SGP schríftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde (RvO) over klachten van omwonenden over evenementen op het terrein van Down Under. Met onze brief van 2 juli 2018 hebben wij antwoord gegeven op de gestelde vragen. Daarin deden wij de toezegging de raad te informeren over de evaluatie van het evenement Central Park dat op 26 mei 2018 werd gehouden op het recreatieterrein Laagraven.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

24-07-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

24-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de twee afzonderlijke milieubesluiten die wij met betrekking tot het biologische diervoederbedrijf van Van Gorp Biologische Diervoeders B.V. op Pothuizerweg 4 in Schalkwijk hebben genomen. De rechter heeft ons opgedragen om een actualiseringsonderzoek op de voor dit bedrijf geldende milieuvergunning uit 2011 uit te voeren. Uit dat onderzoek blijkt dat de aan die vergunning verbonden voorschriften moeten worden geactualiseerd.

24-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de keuze voor een woningmarktregio waar de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden voor staat. De gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen fuseren per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze fusie vraagt om keuzes op diverse beleidsterreinen. De Woningwet schrijft voor dat een gemeente slechts van één woningmarktregio deel kan uitmaken

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

24-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over effect beoogde UNESCO status deel buitengebied realisatie gemeentelijke duurzame energie ambities. De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is genomineerd om in 2020 toegevoegd te worden aan de Werelderfgoedlijst van UNESCO als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam (Werelderfgoed sinds 1996). De eerdere aanwijzing van de NHW als Rijksmonument en de daar op volgende nominatie als werelderfgoed zorgt voor behoud cultuurhistorische erfgoed.

23-07-2018 - Schriftelijke vragen over kwetsbare leerlingen in het praktijkonderwijs nav bericht "EU-subsidie voor kwetsbare leerlinge vroegtijdig leeg?" van fractie PvdA o.g.v. art. 36 RvO

17-07-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

17-07-2018 - Op 3 juli 2018 hebben wij een groot aantal bewoners van het gebied Laagraven ontmoet tijdens het werkbezoek dat we die dag hebben afgelegd. Als college kijken we terug op een zeer geslaagde bijeenkomst met waardevolle gesprekken. Goed dat u volop van de gelegenheid gebruik gemaakt hebt om uw vragen en zorgen met ons te delen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugdhulp over 2017. Vanuit de Wmo en Jeugdwet zijn gemeenten jaarlijks verplicht voor 1 juli een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren over de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp in het voorgaande jaar. In mei 2018 is een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd over 2017.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

16-07-2018 - Op 19 juni 2018 heeft ITH ons schriftelijk vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement van orde met als onderwerp ‘Ontheffing verlening zonder wettelijke bezwaartermijn’. Uw vragen hebben betrekking op ontheffing geluidgrenswaarden LG18012. Die ontheffing hebben wij op 30 mei 2018 aan Vereniging Hockeyclub Houten verleend voor het buiten ten gehore brengen van versterkte muziek en het gebruiken van de omroepinstallatie bij de hockeyvelden

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-07-2018 - Op 15 juni 2018 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement van orde door de fractie van ITH met als onderwerp overlast bomen Dorpsstraat.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-07-2018 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 10 juli 2018.

12-07-2018 - Schriftelijke vragen over onderbesteding en effecten armoedebeleid gemeente Houten van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

11-07-2018 - Bedrijfsvoeringsorganisatie - Vijfheerenlanden - Advies 'Keuze woningmarktregio Vijfheerenlanden', onderzoek Companen. Definitieve versie

11-07-2018 - Amendement fractie D66, SGP, ITH, PvdA, HA!. Verworpen in de raad van 10-07-2018. Voor: 13 en Tegen: 13. Het beslispunt als volgt te formuleren: Het financieel kader 2019-2022 vast te stellen met uitzondering van het bepaalde omtrent het vaststellen van de ondergrens van de beklemde algemene reserve voor de meerjarenbegroting 2019-2022 op minimaal € 20,0 miljoen, en daarmee; De huidige ondergrens van de beklemde algemene reserve te handhaven op minimaal € 21,8 miljoen voor,,,,,

Naar de bijlage en het gerelateerd document

11-07-2018 - Motie fractie PvdA. Unaniem aangenomen in de raad van 10-07-2018. Verzoekt het college of Roept het college op: de werking (doel, omvang, criteria voor onttrekking, e.d.) van de beklemde algemene reserve, onderbouwd met deugdelijk onderzoek, aan de raad ter vastlegging voor te leggen; een eventuele ondergrens, voorzien van een duidelijke bedrijfseconomische en/of objectiveerbare onderbouwing aan de raad ter vaststelling voor te leggen; het aldus geherformuleerde....

Naar de bijlage en het gerelateerd document

11-07-2018 - In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht (Bor), de Regeling omgevingsrecht (Mor), de Wet Kinderopvang en de Regeling Wet Kinderopvang, ontvangt u hierbij het jaarverslag VTH 2017. Tevens is in dit document de programmering van de VTH taakuitvoering voor het jaar 2018 verwerkt.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten