RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

12-07-2018 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 10 juli 2018.

12-07-2018 - Schriftelijke vragen over onderbesteding en effecten armoedebeleid gemeente Houten van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO

11-07-2018 - Amendement fractie D66, SGP, ITH, PvdA, HA!. Verworpen in de raad van 10-07-2018. Voor: 13 en Tegen: 13. Het beslispunt als volgt te formuleren: Het financieel kader 2019-2022 vast te stellen met uitzondering van het bepaalde omtrent het vaststellen van de ondergrens van de beklemde algemene reserve voor de meerjarenbegroting 2019-2022 op minimaal € 20,0 miljoen, en daarmee; De huidige ondergrens van de beklemde algemene reserve te handhaven op minimaal € 21,8 miljoen voor,,,,,

Naar de bijlage en het gerelateerd document

11-07-2018 - Motie fractie PvdA. Unaniem aangenomen in de raad van 10-07-2018. Verzoekt het college of Roept het college op: de werking (doel, omvang, criteria voor onttrekking, e.d.) van de beklemde algemene reserve, onderbouwd met deugdelijk onderzoek, aan de raad ter vastlegging voor te leggen; een eventuele ondergrens, voorzien van een duidelijke bedrijfseconomische en/of objectiveerbare onderbouwing aan de raad ter vaststelling voor te leggen; het aldus geherformuleerde....

Naar de bijlage en het gerelateerd document

10-07-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

10-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over recente ontwikkelingen rond Windpark Goyerbrug. Daarbij duiden wij de rol van de gemeente en geven een doorkijk naar de komende periode en de inzet van het college daarin. In het AD van 22 juni 2018 heeft de initiatiefnemer van Windpark Goyerbrug aangekondigd een aanvraag in te gaan dienen voor een omgevingsvergunning. Eén van de voorbereidende handelingen voor deze aanvraag is een MER-beoordeling.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

10-07-2018 - Op 26 juni 2018 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde (RvO) over de tweede windmolenpark nabij de Goyerbrug.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

10-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over een aantal toegezonden stukken vanuit WIL waarin is gevraagd om deze met jullie te delen. Deze documenten hebben betrekking op strategische, beleidsmatige keuzes van WIL en kunnen van invloed zijn op latere beslissingen die genomen moeten worden ten aanzien van herijking van de opdracht aan WIL.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

10-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het thema leefbaarheid in de kleine kernen en als onderdeel daarvan staat de woningbouw in ’t Goy al geruime tijd op de politieke agenda. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat er behoefte is aan nieuwbouwwoningen in ‘t Goy. Op 23 januari 2018 hebt u besloten tot aankoop van een tweetal percelen grond aan de Tuurdijk ten behoeve van de ontwikkeling van 12-15 woningen.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

05-07-2018 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 12-06-2018 om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten.

05-07-2018 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 10-07-2018

05-07-2018 - Aan de leden van de gemeenteraad van Houten Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 10 juli 2018 om 19:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden. De voorzitter, W.M. de Jong

05-07-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 19-06-2018 en 03-07-2018) Raad van 10-07-2018.

04-07-2018 - Schriftelijke vragen over overlast in seniorencomplex Houten door een verwarde bewoner van fractie PvdA en ITH o.g.v. art. 36 RvO

04-07-2018 - Fototentoonstelling ‘Forten van Boven’ op Fort Honswijk Komende maanden is een bezoek aan Fort Honswijk op het Eiland van Schalkwijk extra de moeite waard. Op 28 juni heeft wethouder Hilde de Groot de reizende fototentoonstelling “Forten van Boven” geopend. Deze expositie toont maar liefst drieëndertig luchtfoto’s van forten en is t/m 23 september dagelijks te bewonderen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

04-07-2018 - Bij de ontwikkeling van een windpark is goede communicatie en participatie cruciaal. De initiatiefnemer heeft hier een belangrijke rol in, maar de gemeente zelf ook. Als vergunningverlener en vanuit de duurzaamheidsambities.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

03-07-2018 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 28 juni 2018.

03-07-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

02-07-2018 - Amendement fractie CDA, PvdA, ITH, HA!, SGP, D66, GL, VVD, CU. Unaniem aangenomen in de raad van 28-06-2018. Een beslispunt 6 toe te voegen, luidende: Een extra resultaatbestemming toe te voegen ter hoogte van € 39.045,- t.b.v. het budget voor armoedebeleid voor 2018. Beslispunten 1 t/m 5 als volgt te wijzigen: 1. Bij het eerdere raadsvoorstel bepaalde jaarrekeningresultaat 2017 ad € 583.069 voor € 189.045 t.b.v. de overlopende posten in de algemene reserve (vrij) te storten 2. Het dan....

Naar de bijlage en het gerelateerd document

02-07-2018 - Amendement fractie VVD, CDA, GL, CU. Aangenomen in de raad van 28-06-2018. Voor: 15 en Tegen: 13. Inzake: Beslispunt 5 te wijzigen naar: Het saldo (€ 1.793.744) van de bestemmingsreserve economische crisis als volgt te bestemmen: a. Teruggaaf aan de inwoners van € 1.000.000, gelijk te verdelen over 2019 en 2020. De teruggave wordt per huishouden verrekend via de jaarlijkse aanslag van de gemeentelijke belastingen. b. Werkbudget versterking organisatie en herijking hoofdstructuur...........

Naar de bijlage en het gerelateerd document

02-07-2018 - Motie fractie SGP, HA!, ITH. Verworpen in de raad van 28-06-2018. Voor: 8 en Tegen: 20. Verzoekt het college De mogelijkheid te onderzoeken hoe het overschot op een zodanige wijze kan worden teruggegeven aan inwoners zodat het als een concreet uit te geven bedrag besteed wordt in de lokale Houtense economie. Hierover in overleg te gaan met Ondernemend Houten En de raad over de uitkomst hiervan te informeren vóór de begrotingsbehandeling 2019.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

02-07-2018 - Amendement fractie D66, PvdA, SGP, HA!, ITH. Verworpen in de raad van 28-06-2018. Voor: 13 en Tegen: 15. Inzake: Beslispunt 1 als volgt te wijzigen: 1a: In te stemmen met de beleidsmatige hoofdlijnen van de begroting 2019 (incl. meerjarenperspectief 2020 -2022). Een nieuw beslispunt 1b op te nemen, dat als volgt luidt: Niet in te stemmen met de begrotingswijziging 2018. De concept-zienswijze van het college conform aan te passen. Beslispunt 2a als volgt te wijzigen: Aangedrongen......

Naar de bijlage en het gerelateerd document

02-07-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen van 02-06-2018 door fractie SGP over klachten omwonenden evenementen terrein van Down Under op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

28-06-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen van 30-05-2018 door fractie D66 over collegebrief herorientatie op opdracht, samenwerking en vormgeving Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

28-06-2018 - Met deze collegebrief informeren wij u over het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) 4 juni 2018 Programmaplan Programma U Ned. Als meest competitieve regio van de Europese Unie is de Metropoolregio Utrecht een erg aantrekkelijke plek om te wonen, werken en verblijven. Dit resulteert in forse groei in de vraag naar woningen, het aantal arbeidsplaatsen en een sterke toename in de mobiliteit in, vanuit en door de regio.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

28-06-2018 - Met deze collegebrief informeren wij u over dat er in 2018 een aantal ontwikkelingen zijn die gevolgen hebben voor de archivering, te weten, een onderzoek naar de archivering bij de verbonden partijen, de KIDO audit uitgevoerd door een externe adviseur en het onderzoek naar digitale archivering (e-depot). Op basis van de audit zijn keuzes gemaakt die vertaald zijn in een verbeterplan. Voor de implementatie is een project gestart.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten