RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

18-09-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

14-09-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over versnellende maatregelen om de kosten van jeugdhulp in Houten te beheersen. In een collegebrief d.d. 14 juni 2018 (kenmerk 18GR0259) bent u geïnformeerd over de kostenstijgingen voor jeugdhulp. Daarin gaven wij aan dat we het – gelet op de omvang van de kostenstijgingen jeugdhulp - nodig achten om oplossingsrichtingen uit te werken om de uitgaven binnen het sociaal domein beter te beheersen.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

11-09-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

10-09-2018 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 10-07-2018 om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

06-09-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 04-09-2018) Raad van 18-09-2018.

06-09-2018 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 18-09-2018.

06-09-2018 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 28-06-2018 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten.

06-09-2018 - Aan de leden van de gemeenteraad van Houten, Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 18 september 2018 om 20:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden. De voorzitter, W.M. de Jong

Raadsverslag in Video van 10-07-2018 (RVV18.136)

06-09-2018 - Plak deze URL in uw browser: https://videodocs.houten.nl/Raadsverslagen_in_Video_2018/Raadsvergadering_2018-07-10/01.0_RCA18.018_Opening.wmv

05-09-2018 - Voorbeelden eerdere maatregelen Taksforce Inhoudsgestuurde KostenBeheersing (TIKB) 2017-2018

Naar de bijlage en het gerelateerd document

04-09-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

04-09-2018 - Bijdragen aan de continuïteit van het functioneren van de gemeenteraad

03-09-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA van 20 juli 2018 over kwetsbare jongeren/leerlingen in het praktijkonderwijs op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

28-08-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

22-08-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de tijdelijke en additionele financiering van de opleiding Entree XL. Sinds 1994 biedt ROC Midden Nederland een entreeopleiding (voorheen MBO niveau 1) aan voor moeilijk lerenden. Dit zijn studenten met een lager cognitief vermogen die uitstromen van met name het Praktijkonderwijs (Pro), Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en de lagere niveaus van het Vmbo.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

22-08-2018 - Coalitieakkoord 2018-2022 - Duurzaam, ondernemend en dichtbij van de partijen: CDA, GroenLinks, VVD en de ChristenUnie

Naar de bijlage en het gerelateerd document

21-08-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

15-08-2018 - Het financieringsvoorstel gaat uit van een eenmalige aanvullende bekostiging van de gemeenten uit RMC regio Utrecht voor de benodigde financiering voor studenten woonachtig in hun gemeente.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-08-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

09-08-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie SGP van 12 juli 2018 over "onderbesteding en effecten armoedebeleid gemeente Houten" op grond van artikel 36 RvO.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

07-08-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten