RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

29-04-2016 - Schriftelijke vragen over extra activiteiten Regionale Uitvoeringsdienst RUD Windpark Houten van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO

29-04-2016 - Collegebrief m.b.t. jeugdzorginstelling Intermetzo die in financi�le moeilijkheden verkeert, inzet is gericht op continu�teit van de zorg

28-04-2016 - Amendement fractie CDA en D66, Van Dort, adequaat kenbaar motiveren. Aangenomen in de raad van 26 april 2016. Voor: 23 Tegen: 6

Naar de bijlage en het gerelateerd document

28-04-2016 - Amendement fractie VVD en HA! Bestemmingsplan Van Dort aanpassing beslispunt 1. Verworpen in de raad van 26 april 2016. Voor: 6 Tegen: 23

Naar de bijlage en het gerelateerd document

28-04-2016 - Motie fractie VVD, PvdA, HA, Bestemmingsplan Van Dort, initiatiefnemers de gelegenheid te geven om gevoelige functies te realiseren binnen 50 meter van een fruitgaard mits voldoende onderbouwd wordt dat er een gezond woon- en leefklimaat wordt gecre�erd.. Aangenomen in de raad van 26 april 2016. Voor: 15 Tegen: 14

Naar de bijlage en het gerelateerd document

28-04-2016 - Amendement fractie SGP, ITH en fractie de Laat. Bestemmingsplan Van Dort, nadere onderbouwing beslispunt 1. Verworpen in de raad van 26 april 2016. Voor: 9 Tegen: 20

Naar de bijlage en het gerelateerd document

28-04-2016 - Amendement fractieVVD, HA! en SGP. Schetsontwerp Lekstroom Werkt 2020, ondersteuning vinden van betaald werk. Verworpen in de raad van 26 april 2016. Voor: 12 Tegen: 17

Naar de bijlage en het gerelateerd document

28-04-2016 - Motie fractie VVD en SGP. Motie Schetwontwerp Lekstroom Werkt 2020, werk maken van de tegenprestatie. Aangenomen in de raad van 26 april 2016. Voor: 17 Tegen: 12

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

28-04-2016 - Amendement fractie D66, DGP, GL, HA, CU, ITH. Schetsontwerp Lekstroom Werkt 2020, vastrstellen van aanvullende beslispunten: procesplan met lokale stakeholders, lokaal actieplan 2017-2018 maken met meetbare ambities en resultaten. Aangenomen in de raad van 26 april 2016. Voor: 22 Tegen: 7

Naar de bijlage en het gerelateerd document

28-04-2016 - Amendement fractie PvdA, ITH, GL, HA, D66, CDA, SPG. toevoegen zinsnede aan beslispunt 1.b: betaald werk blijft het hoogste goed. Amendement Lekstroom Werkt 2020. Unaniem aangenomen in de raad van 26 april 2016.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

28-04-2016 - Motie fractie ITH Rapport Brand Herenweg 6, Houten. Actieplan verbetermaatregelen. Verworpen in de raad van 26april 2016. Tegen: 25 Voor: 4

Naar de bijlage en het gerelateerd document

28-04-2016 - Motie fractieVVD. Rapport brand Herenweg 6, Houten. Proefmodel Brandweer keurmerk Veilig wonen/ondernemen. Unaniem aangenomen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

28-04-2016 - Amendement fractie VVD, Regionaal UitvoeringsDienst Utrecht (RUD), Onterecht aanhouden van bestemminsreserves. Verworpen in de raad van 26 april 2016. Voor: 4 Tegen: 25

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-04-2016 - Schriftelijke vragen over taakstelling statushouders 2016 en voortgangsrapportage actieplan van fractie HoutenAnders! o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

21-04-2016 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie SGP, VVD over berichtgeving over de Participatiewet, de tegenprestatie bijstandsgerechtigden zonder dwang op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

21-04-2016 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

21-04-2016 - Kwaliteitsimpuls voor Eiland van Schalkwijk. Nieuwe toekomst voor fort Lunet aan de Snel. Het fort Lunet aan de Snel is donderdag 14 april overgedragen aan de gemeente. Peter Kusse van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland overhandigde de sleutels van dit kleine en intieme fort aan wethouder Herman Geerdes. De gemeente is in gesprek met een mogelijke exploitant die het fort weer toegankelijk maakt voor bezoekers en recreanten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

21-04-2016 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 26 april 2016

21-04-2016 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie SGP over financieel overschot Sociaal Domein in 2015 op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-04-2016 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 12-04-2016jj) Raad 26-04-2016

20-04-2016 - Raadsagenda reguliere raad van 26-04-2016 om 20:00 uur

20-04-2016 - Agenda Rondetafelgesprek 1 d.d. 24-05-2016 van 20:00 - 21:00 uur

20-04-2016 - Agenda Rondetafelgesprek 1 d.d. 31-05-2016 van 20:00 - 21:00 uur

20-04-2016 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 5 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

19-04-2016 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

15-04-2016 - 1e voortgangsrapportage actieplan statushouders: taakstelling, huisvesting, maatschappelijke begeleiding, onderwijs, werk, inkomen, participatie, zorg, communicatie, veiligheid en financiën. Volgende voortgangsrapportage in juli 2016

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten