RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

13-12-2017 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 07-11-2017 om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten.

13-12-2017 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 28-11-2017 om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten.

12-12-2017 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

12-12-2017 - Collegebrief maatregelen voor oplossen parkeerdruk De Bouw

12-12-2017 - reactie op toezeggingen van wethouder Geerdes in RTG van 7 december 2017 inzake restauratie Fort Honswijk en reactie op feitelijke gang van zaken rond Festival Forte 2017 naar aanleiding van inspraakreactie Milieuwerkgroep Houten

Naar de bijlage en het gerelateerd document

11-12-2017 - Programma Klaar voor 4 jaar! On Tour - Houten

11-12-2017 - Aanmeldformulier instructiebijeenkomst Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) voor medewerkers politieke partijen die gaan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018

11-12-2017 - instructiebijeenkomst Ondersteunende Software Verkiezingen

11-12-2017 - inschrijving inwerkprogramma aspirant raadsleden 2018

07-12-2017 - Voorstel D66, VVD, CDA en PvdA inzake restauratie Fort Honswijk

Naar de bijlage en het gerelateerd document

06-12-2017 - Schriftelijke vragen over ontwikkelingen rondom het windpark en terugdringen overlast bewoners van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO

06-12-2017 - Burgemeestersbrief aanscherping intake studenten met detentieachtergrond naar aanleiding van gebeurtenissen rond Anne Faber en verdachte Michael P.

06-12-2017 - Persbericht Voorstel Coalitie Honswijk namens fractie D66, VVD, CDA en PvdA Focus op restauratie en meer participatie bij Fort Honswijk

Naar de bijlage en het gerelateerd document

05-12-2017 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

04-12-2017 - Ter ondersteuning van de behandeling van het agendapunt Regionale aangelegenheden in de RTG�s geven wij kort de onderwerpen weer die wij met u willen delen. Waar nodig kan de betrokken portefeuillehouder u tijdens de vergadering een nadere toelichting geven.

04-12-2017 - Aanleiding: In de voortgezette RTG van 21 november jl. heeft wethouder Herman Geerdes diverse toezeggingen gedaan. In deze collegebrief geven wij een reactie. Daarnaast geven we een impressie van het gesprek dat op 30 november heeft plaats gevonden met vertegenwoordigers van zes belangenorganisaties, waarvan er vijf hebben ingesproken tijdens de RTG van 14 november jl.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

30-11-2017 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 28-11-2017.

29-11-2017 - Amendement fractie SGP, ITH. Verworpen in de raad van 28-11-2017. Voor: 7 en Tegen: 22 inzake: het Uitnodigingskader zonnevelden vast te stellen met dien verstande dat aan het Uitnodigingskader een paragraaf Participatie wordt toegevoegd met de volgende tekst: 11. Zonnevelden hebben een impact op de leefomgeving die verder strekt dan enkel de directe omgeving van een initiatief. Bij een initiatief worden de bij de locatie betrokken �Dorpsraden� zoals Mooi �t Goy, Stichting Leefbaarheid....

Naar de bijlage en het gerelateerd document

29-11-2017 - Amendement fractie SGP, CU, ITH. Aangenomen in de raad van 28-11-2017. Voor: 15 en Tegen: 14 inzake: Beslispunt 1 als volgt te wijzigen: het Uitnodigingskader zonnevelden vast te stellen met dien verstande dat aan het Uitnodigingskader onder paragraaf Landschappelijke inpassing de volgende tekst wordt toegevoegd: Dubbel grondgebruik verdient de voorkeur. Bij elk initiatief dient te worden aangegeven of de functie van opwekking van zonne-energie samen kan gaan met reeds aanwezige of...

Naar de bijlage en het gerelateerd document

29-11-2017 - Amendement fractie SGP. Aangenomen in de raad van 28-11-2017. Voor: 27 en Tegen: 2 inzake: Beslispunt 2 als volgt te wijzigen: 2. de zonneveldenkaart en toegelaten oppervlak zonnevelden vast te stellen, waarbij geldt dat de kansrijkheid van Oeverwal Tull beperkt is.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

29-11-2017 - Motie fractie SGP. Verworpen in de raad van 28-11-2017. Voor: 4 en Tegen: 25 Verzoekt het college of Roept het college op: Om de mogelijkheden om zonnevelden op niet-agrarische gronden te realiseren goed in kaart te brengen en maximaal uit te nutten. Voorts om met de grondeigenaren van die niet-agrarische gronden in gesprek te gaan om hen te interesseren de kansen voor zonnevelden te onderzoeken.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

29-11-2017 - Motie fractie CDA, SGP. Verworpen in de raad van 28-11-2017. Voor: 6 en Tegen: 23 Verzoekt het college of Roept het college op: indien er voor 1 januari 2020 3 zonnevelden groter dan 1 hectare gerealiseerd worden, op dat moment ook te gaan evalueren en de uitkomsten met de raad te delen

Naar de bijlage en het gerelateerd document

29-11-2017 - Motie fractie CU. Verworpen in de raad van 28-11-2017. Voor: 6 en Tegen: 23. Verzoekt het college of Roept het college op: Belanghebbenden en geïnteresseerden te stimuleren om met initiatieven te komen die een combinatie van akkerbouw en het opwekken van zonne-energie omvatten en deze initiatieven ook waar mogelijk te ondersteunen. Het stimuleren van initiatieven kan bijvoorbeeld plaatsvinden door in het digitale uitnodigingskader (http://houten.buro210.com) nadrukkelijk de voorkeur uit..

Naar de bijlage en het gerelateerd document

28-11-2017 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten