RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

20-07-2016 - Collegebrief zienswijze gemeente Houten op ontwerp tracebesluit verbreding A27 Houten-Hooipolder

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-07-2016 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie ITH over behoud Stadsstrand Houten in 2017 op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-07-2016 - Collegebrief m.b.t. uitspraak eerste aanleg - enkelvoudig afdeling Bestuursrechtsprak Raad van State (AB RvS) bestemmingsplan herontwikkeling hoek Lobbendijk - Koningin Wilhelminaweg (oude locatie Bogermanschool) en omgevingsvergunning voor die locatie

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

13-07-2016 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

13-07-2016 - Collegebrief reactie college op procesvoorstel commissie Verbonden partijen (VP), aanbevelingen van de rekenkamercommissie (RKC) over de aansturing van gemeenschappelijke regelingen in het algemeen. De raad heeft de commissie Verbonden Partijen gevraagd om waar nodig in samenspraak met het college een procesvoorstel te maken voor de uitwerking van de aanbevelingen.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

13-07-2016 - Collegebrief tussen uitspraak afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (AB RvS) over het bestemmingsplan 't Goy en omgeving. Situatie boomgaard Tuurdijk spuitzonering volgens de Nota gewasbescherming en ruimteijke ordening.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

12-07-2016 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 5 juli 2016

12-07-2016 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie SGP over onderhoudsniveau openbare ruimte i.r.t. het vastgestelde beeldkwaliteitskader en methode bestrijding onkruid in verharding op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

11-07-2016 - Schriftelijke vragen over verkeersveiligheid fietsverkeer en fietspaden 't Goy en inwonersparticipatie (contactgroep 't Goy Fietsveilig) van fractie D66 o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

11-07-2016 - Uitspraak eerste aanleg - enkelvoudig bestemmingsplan herontwikkeling hoek Lobbendijk en Koningin Wilhelminaweg oude locatie Bogermanschool)

Naar de bijlage en het gerelateerd document

07-07-2016 - Instemming Rijkswaterstaat met de realisatie aansluiting (Limesbaan) N421 op de A12 in oostelijke richting (Arnhem), het aanleggen van een fietstunnel onder de A12 ter vervanging van de voetgangersbrug (project Fiets Filevrij) en onderzoek verkeerswerende maatregelen in het buitengebied.

07-07-2016 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie ITH over vragen over aankoop sociale huurwoningen De Molen 43 voor asielzoekers, jongeren en starters op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

06-07-2016 - Motie fractie D66 en HA! en CDA. Perspectiefnota 2017, snel internet buitengebied: glasvezel, bedrijfsleven, leefbaarheid, goed ondernemersklimaat. Unaniem aangenomen tijdens de raad van 5 juli 2016

Naar de bijlage en het gerelateerd document

06-07-2016 - Motie fractie ITH. Perspectiefnota 2017, Voedselbank: huisvesting om niet en niet langer huur verschuldigd is. Verworpen in de raad van 5 juli 2016. Voor: 4 tegen: 23

Naar de bijlage en het gerelateerd document

06-07-2016 - Motie fracties PvdA, VVD en CU. Perspectiefnota 2017, actieplan tegengaan van scheef wonen. Aangenomen in de raad van 5 juli 2016. Voor: 23 Tegen: 5

Naar de bijlage en het gerelateerd document

06-07-2016 - Motie fracties GL, CU, ITH en HA!. Perspectiefnota 2017, opstellen integraal bomenbeleid. Aangenomen in de raad van 5 juli 2016. Voor: 20 Tegen: 8

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

06-07-2016 - Amendement fracties GL, CU, SGP en FdL. Toevoegen 'samenhang in wonen, werken en groen' in stedenbouwkundige visie Houten. Unamiem aangenomen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

06-07-2016 - Motie fractie GL. Perspectiefnota 2017, onderzoek naar verhoging bezettingsgraad gemeentelijke gebouwen. Verworpen in de raad van 5 juli 2016. Voor: 6 Tegen: 22

Naar de bijlage en het gerelateerd document

06-07-2016 - Motie fractie HA!, Perspectiefnota 2017, klachten burgers over onderhoud tot nul reduceren door verhogen onderhoudsniveau naar beeldplan B. Ingetrokken tijdens de veragdering van 5 juli 2016

Naar de bijlage en het gerelateerd document

06-07-2016 - Motie fractie HA!. Perspectiefnota 2017, aanpakken 5 meest gevaarlijke verkeerssituaties. Ingetrokken ter vergadering.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten