RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

17-07-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

16-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugdhulp over 2017. Vanuit de Wmo en Jeugdwet zijn gemeenten jaarlijks verplicht voor 1 juli een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren over de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp in het voorgaande jaar. In mei 2018 is een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd over 2017.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

16-07-2018 - Op 19 juni 2018 heeft ITH ons schriftelijk vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement van orde met als onderwerp ‘Ontheffing verlening zonder wettelijke bezwaartermijn’. Uw vragen hebben betrekking op ontheffing geluidgrenswaarden LG18012. Die ontheffing hebben wij op 30 mei 2018 aan Vereniging Hockeyclub Houten verleend voor het buiten ten gehore brengen van versterkte muziek en het gebruiken van de omroepinstallatie bij de hockeyvelden

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-07-2018 - Op 15 juni 2018 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement van orde door de fractie van ITH met als onderwerp overlast bomen Dorpsstraat.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-07-2018 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 10 juli 2018.

12-07-2018 - Schriftelijke vragen over onderbesteding en effecten armoedebeleid gemeente Houten van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO

11-07-2018 - Amendement fractie D66, SGP, ITH, PvdA, HA!. Verworpen in de raad van 10-07-2018. Voor: 13 en Tegen: 13. Het beslispunt als volgt te formuleren: Het financieel kader 2019-2022 vast te stellen met uitzondering van het bepaalde omtrent het vaststellen van de ondergrens van de beklemde algemene reserve voor de meerjarenbegroting 2019-2022 op minimaal € 20,0 miljoen, en daarmee; De huidige ondergrens van de beklemde algemene reserve te handhaven op minimaal € 21,8 miljoen voor,,,,,

Naar de bijlage en het gerelateerd document

11-07-2018 - Motie fractie PvdA. Unaniem aangenomen in de raad van 10-07-2018. Verzoekt het college of Roept het college op: de werking (doel, omvang, criteria voor onttrekking, e.d.) van de beklemde algemene reserve, onderbouwd met deugdelijk onderzoek, aan de raad ter vastlegging voor te leggen; een eventuele ondergrens, voorzien van een duidelijke bedrijfseconomische en/of objectiveerbare onderbouwing aan de raad ter vaststelling voor te leggen; het aldus geherformuleerde....

Naar de bijlage en het gerelateerd document

11-07-2018 - In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht (Bor), de Regeling omgevingsrecht (Mor), de Wet Kinderopvang en de Regeling Wet Kinderopvang, ontvangt u hierbij het jaarverslag VTH 2017. Tevens is in dit document de programmering van de VTH taakuitvoering voor het jaar 2018 verwerkt.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

10-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de resultaten van de zelfevaluatie op het gebied van de informatieveiligheid en van de IT-audit alsmede het daarbij behorende assurancerapport. Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG van november 2013 is de resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ aangenomen. Daarmee is het startsein gegeven voor de invoering van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

10-07-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

10-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over recente ontwikkelingen rond Windpark Goyerbrug. Daarbij duiden wij de rol van de gemeente en geven een doorkijk naar de komende periode en de inzet van het college daarin. In het AD van 22 juni 2018 heeft de initiatiefnemer van Windpark Goyerbrug aangekondigd een aanvraag in te gaan dienen voor een omgevingsvergunning. Eén van de voorbereidende handelingen voor deze aanvraag is een MER-beoordeling.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

10-07-2018 - Op 26 juni 2018 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde (RvO) over de tweede windmolenpark nabij de Goyerbrug.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

10-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over een aantal toegezonden stukken vanuit WIL waarin is gevraagd om deze met jullie te delen. Deze documenten hebben betrekking op strategische, beleidsmatige keuzes van WIL en kunnen van invloed zijn op latere beslissingen die genomen moeten worden ten aanzien van herijking van de opdracht aan WIL.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

10-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het thema leefbaarheid in de kleine kernen en als onderdeel daarvan staat de woningbouw in ’t Goy al geruime tijd op de politieke agenda. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat er behoefte is aan nieuwbouwwoningen in ‘t Goy. Op 23 januari 2018 hebt u besloten tot aankoop van een tweetal percelen grond aan de Tuurdijk ten behoeve van de ontwikkeling van 12-15 woningen.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

05-07-2018 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 12-06-2018 om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten.

05-07-2018 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 10-07-2018

05-07-2018 - Aan de leden van de gemeenteraad van Houten Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 10 juli 2018 om 19:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden. De voorzitter, W.M. de Jong

05-07-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 19-06-2018 en 03-07-2018) Raad van 10-07-2018.

04-07-2018 - Schriftelijke vragen over overlast in seniorencomplex Houten door een verwarde bewoner van fractie PvdA en ITH o.g.v. art. 36 RvO

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten