RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

16-10-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

10-10-2018 - In deze coilegebrief informeren wij u over het resultaat van de analyse van de septembercirculaire. Op 18 september 2018 (Prinsjesdag) is de septembercirculaire gepubliceerd. De septembercirculaire is opgesteld op basis van de Miljoenennota 2019 van het Rijk. In deze circulaire worden gemeenten geïnformeerd over de hoogte van de algemene uitkering en de integratie-, decentralisatie- en suppletie-uitkeringen voor de periode 2018-2022.

09-10-2018 - Memo regiozaken in RTG 9 oktober 2018 onderwerpen Ruimtelijk-Economische Strategie voor Utrecht+, U10-collegedag, Collegebijpraatavond ruimtelijk-economische ambities U10 en gemeente, Ontwikkelingen rond keuze Vijfheerenlanden voor WIL of Avres

09-10-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

08-10-2018 - Schriftelijke vragen over hulp voor ouderen op de Houtense woningmarkt van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO.

03-10-2018 - Wouter de Jong (58) stopt als burgemeester van de gemeente Houten aan het einde van zijn termijn op 1 juli 2019. Hij is niet beschikbaar voor een tweede termijn van zes jaar. De Jong maakte zijn besluit op 2 oktober bekend in een bijeenkomst met de ambtelijke organisatie.

03-10-2018 - Tussen november 2017 en november 2018 experimenteert de gemeente Houten met de inzet van een Sociaal ombudsfunctionaris. Afgesproken is om na een jaar de pilot te evalueren. De evaluatie geeft inzicht in hoeverre de pilot heeft voldaan aan de verwachtingen en op welke wijze er vervolg gegeven kan worden aan de pilot.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

02-10-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

02-10-2018 - De Odijkseweg is een locatie waar al járen in meer of mindere mate ontevredenheid heerst over de verkeerssituatie. Dit heeft in belangrijke mate te maken met de ontsluiting van een supermarkt, slager, etc. op de locatie Dikke Boom en De Schouw voor autoverkeer en bevoorradend verkeer.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

01-10-2018 - Voor bijna iedere handeling zijn financiële middelen noodzakelijk. Een actuele begroting is daarbij onontbeerlijk.Een actuele begroting is alleen mogelijk als de raad op periodieke basis, eens per maand, een oordeel kan geven over de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

27-09-2018 - Rekenkameronderzoek Gemeente Houten - Rapport informatievoorziening aan de gemeenteraad inzake jeugdhulp, BMC Onderzoek, September 2018

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

27-09-2018 - In deze brief geven wij onze zienswijze op het rapport 'Informatievoorziening aan de gemeenteraad inzake jeugdhulp’ van de rekenkamer Houten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

27-09-2018 - In deze brief geven wij onze zienswijze op het rapport 'Informatievoorziening aan de gemeenteraad jeugdhulp’ van de rekenkamer Houten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

27-09-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het resultaat van de subsidie tender Veilig Thuis en (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering. Sinds de decentralisaties in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering. Deze taken mogen alleen worden uitgevoerd door daartoe gecertificeerde instellingen (GI). Dit is vastgelegd in de Jeugdwet.

25-09-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

TEST Raadsverslag in Video van 18-09-2018 (RVV18.162)

24-09-2018 - Plak deze URL in uw browser: https://videodocs.houten.nl/Raadsverslagen_in_Video_2018/Raadsvergadering_2018-09-18/03.01_Bijdrage_van_het_CDA.wmv

20-09-2018 - Motie fractie CDA, SGP, VVD, GL. Aangenomen in de raad van 18-09-2018 Voor: 24 en Tegen: 5 Verzoekt het college dat de raad een jaarlijkse Stimuleringsprijs voor het samenlevingstalent onder de ambtenaren wenst in te stellen ter vervanging van de huidige prijs voor het beste raadsvoorstel, waarbij de raad en maatschappelijke partners worden uitgenodigd de ambtenaren of projecten c.q. activiteiten te nomineren, die in dat jaar uitblonken in bovengenoemde kwalitficatie en resultaten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Motie fractie ITH. Aangenomen in de raad van 18-09-2018. Voor: 17 en Tegen: 11 Verzoekt het college onderzoek te doen naar de financiële positie van het HMC en over de uitkomst daarvan de raad te rapporteren en zo mogelijk met voorstellen te komen in het kader van de begroting 2019 en de meerjarenbegroting.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Motie fractie D66, SGP, PvdA, ITH, HA!. Unaniem aangenomen in de raad van 18-09-2018. Roept het college op in 2019 te starten met een nieuw initiatief, bijvoorbeeld ‘adviesvangers’, om zoveel en zo breed mogelijk Houtense jongeren te betrekken bij, en mee te laten denken over gemeentelijk beleid

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Motie fractie CU, GL, SGP, HA!, CDA. Aangenomen in de raad van 18-09-2018. Voor: 18 en Tegen: 11. Verzoekt het college: In gesprek te gaan met genoemde maatschappelijke organisaties en lokale ondernemers om het belang van fysieke huisvesting voor maatschappelijke initiatieven onder de aandacht te brengen. En de raad hierover voor het einde van het jaar te berichten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten