RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

26-10-2016 - Collegebrief informatie over verplaatsing van tuincentrum De Schouw, n.a.v. aanbevelingen verkeerssituatie aan de Odijkseweg 58A uit het mediationtraject. Partijen zijn het eens geworden over een locatie op De Schaft/De Koppeling.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

25-10-2016 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

25-10-2016 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 11 oktober 2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

20-10-2016 - Schriftelijke vragen over spreiding in huisvesting van statushouders van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

20-10-2016 - Schriftelijke vragen over wijziging bestemming De Molen 43-49 van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

18-10-2016 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

17-10-2016 - Schriftelijke vragen over klimaat bestendigheid Houten, landelije Stichting Operatie Steenbreek biedt gemeenten een activiteitenpakket aan om hun tuin te vergroenen van fractie GroenLinks Houten o.g.v. art. 36 RvO

13-10-2016 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 11 oktober 2016.

13-10-2016 - Collegebrief september circulaire 2016 gepubliceerd op Prinsjesdag. In de circulaires van het Rijk worden gemeenten geïnformeerd over de hoogte van de algemene uitkering, de decentralisatie- en de integratie-uitkeringen. De septembercirculaire wordt opgesteld op basis van de miljoenennota van het Rijk.

12-10-2016 - Amendement fractie CDA aanleg van de onder par. 2.9 genoemde extra parkeerplaats t.b.v. bezoekers van het kasteelterrein definitief in het plan bestemmingsplan Ten Goye op te nemen. Aangenomen in de raad van 11 oktober 2016. Voor: 21 en tege: 8 .

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-10-2016 - Motie fractie CDA. bestemmingsplan Ten Goye. Gevolgen van de openstelling en het beleefbaar maken van het voormalig kasteelterrein Ten Goye. Ingetrokken tijdens de raad van 11 oktober 2016.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-10-2016 - Amendement fractie SGP, ITH. Bestemmingsplan Ten Goye, te voorzien in een ruime autoparkeergelegenheid en fietsparkeergelegenheid bij het te ontwikkelen kasteelterrein. Verworpen in de raad van 11 oktober 2016. Voor: 6 en Tegen: 23.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-10-2016 - Motie fractie SGP, ITH. Bestemmingsplan Ten Goye te bewerkstelligen dat de definitieve plannen voor aanleg van het bosplantsoen worden afgestemd met direct omwonenden, omwillen van hun privacy. Verworpen in de raad van 11 oktober 2016. Voor: 14 en Tegen: 15

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-10-2016 - Amendement fractie ITH en SGP. Bestemmingsplan Ten Goye, voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: a. hoofdgebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd. De situering binnen het bouwvak dient conform de omliggende woningen te worden gerealiseerd, teneinde de uniformiteit te waarborgen.Verworpen in de raad van 11 oktober 2016. Voor: 6 en Tegen: 23,

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-10-2016 - Amendement fractie VVD, D66, CDA en FdL Beleidsnota ontwikkeling De Schaft Beslispunt 1, eerste gedachtestreep te wijzigen in: bedrijsactiviteit in de sectoren zorg, opleiding en leisure mogelijk te maken en winkels onder de strikte voorwaarden zoals geformuleerd in de retailvisie. Aangenomen in de raad van 11 oktober 2016. Voor: 22 en Tegen: 7.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-10-2016 - Motie vreemd aan de orde van fractie PvdA, D66, CDA, SGP, CU, HA en ITH. Gehoord de besprekingen tijdens bijpraatavond 6 oktober 2016, waarin de GS hun plannen bespraken om middels een bestuursovereenkomst de zogenaamde driekwart aansluiting A12 mogelijk te maken. Verkeersproblemen buitengebied Houten en Bunnik, statenbrief 31 maart 2015. Memo gedeputeerde Verbeek 6 juli 2016. Aangenomen in de raad van 11 oktober 2016. Voor: 27 en Tegen: 2.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

12-10-2016 - Motie vreemd aan de orde van de dag van fractie D66, HA, PvdA, CU, GL, ITH, FdL, CDA, VVD en SGP. Dialoog Odijkseweg waarborgen van de verkeersveiligheid en bijdragen aan een prettige werkomgeving en leefomgeving met tevreden bewoners, raad informeren over voortgang. Unaniem aangenomen in de raad van 11 oktober 2016.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

11-10-2016 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

06-10-2016 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 11 oktober 2016

06-10-2016 - Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 11 oktober 2016 om 20:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden.

05-10-2016 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 20 september 2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

05-10-2016 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 27 september 2016 om 21.35 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

04-10-2016 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

04-10-2016 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 27-09-2016) Raad van 11-10-2016

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten