RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

17-10-2017 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

17-10-2017 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

17-10-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over een Wob-verzoek inzake windpark Houten waarin wij gevraagd worden mee te werken aan het openbaar maken van documenten, die wij in een eerder stadium nog niet met u hebben gedeeld.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

16-10-2017 - Documenten uit Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoek windmolens Veerwagenweg

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-10-2017 - Amendement fractie SGP. Ingetrokken in de raad van 10-10-2017 inzake: Beslispunt 3 als volgt aan te passen: Was: Akkoord te gaan met een tweejaarlijks evaluatie van de realisatie van de visie. Wordt: Akkoord te gaan met een tweejaarlijks evaluatie van de realisatie van de visie, waarbij ook het terugdraaien van maatregelen tot de mogelijkheden hoort bij onvoldoende of ongewenste effecten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-10-2017 - Amendement fractie SGP en ITH. Verworpen in de raad van 10-10-2017. Voor: 6 en Tegen: 23 inzake: Beslispunt 1 gewijzigd vast te stellen. Was: 1. De mobiliteitsvisie 2017-2027 voor het Eiland van Schalkwijk vast te stellen. Wordt: 1. De mobiliteitsvisie 2017-2027 voor het Eiland van Schalkwijk vast te stellen, waarbij de fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal uit de visie wordt geschrapt.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-10-2017 - Amendement fractie SGP. Verworpen in de raad van 10-10-2017. Voor: 2 en Tegen: 27 inzake: Geen haalbaarheidsonderzoek naar betaald parkeren bij Fort Honswijk. Beslispunt 1 gewijzigd vast te stellen. Was: 1. De mobiliteitsvisie 2017-2027 voor het Eiland van Schalkwijk vast te stellen.  Wordt:1. De mobiliteitsvisie 2017-2027 voor het Eiland van Schalkwijk vast te stellen, waarbij het haalbaarheidsonderzoek naar betaald parkeren bij Fort Honswijk uit de visie wordt geschrapt.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-10-2017 - Motie fractie D66, GL, CDA. Unaniem aangenomen in de raad van 10-10-2017. Verzoekt het college of Roept het college op: Bij maatregel 2 Fietsoversteken en verkeersremmende maatregelen voor de auto breder te kijken dan de Provincialeweg door deze maatregel te laten gelden voor alle wegen die onderdeel worden van de hoofdstructuur.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-10-2017 - Motie fractie D66 en GL. Unaniem aangenomen in de raad van 10-10-2017. Verzoekt het college of Roept het college op: ook de infrastructuur voor langzaam verkeer op het eiland te verbeteren met oog op de veiligheid van en recreatief gebruik door fietsers en wandelaars.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-10-2017 - Amendement fractie PvdA, D66, VVD, CDA, CU. Aangenomen in de raad van 10-10-2017. Voor: 19 en Tegen: 10 inzake: Beslispunt 2 als volgt te wijzigen: In te stemmen met de aanbevelingen uit het rapport, met uitzondering van aanbeveling 1 over het opstellen van een lange termijn visie en aanbeveling 4 over het opstellen van een scenario-analyse van het sociaal domein.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-10-2017 - Amendement fractie GL en HA!. Unaniem aangenomen in de raad van 10-10-2017. Inzake: Beslispunt 2 als volgt te wijzigen: Vast te stellen de 'Verordening commissie verbonden partijen' met dien verstande dat aan artikel 3, derde lid de volgende tekst wordt toegevoegd: er wordt gestreefd naar een evenwichtige afspiegeling van de raad.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-10-2017 - Een initiatiefnemer heeft onze medewerking gevraagd bij het realiseren van een zonnepark aan het Groenedijkje 7a in t Goy. In de bijlagen treft u nadere documentatie over het initiatief aan.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

12-10-2017 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA over opheffen Pauwbedrijven, overname door WIL en gevolgen voor gemeente Houten op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

11-10-2017 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 10 oktober 2017

10-10-2017 - Aanleiding: College heeft 4 oktober 2017 toestemming verleend aan curator verkoop grond Hofstad III aan jansen Bouwontwikkeling BV en P.F.A. Jansen Beheer uit Wijchen

09-10-2017 - Schriftelijke vragen over Monitor Sociale Kracht, betere relatie tussen gemeente en inwoners nodig van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

09-10-2017 - Te voorzien in de tijdelijke vacature en de heer A.C. Wendrich tijdelijk als raadslid toe te laten.

05-10-2017 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

05-10-2017 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 10-10-2017.

05-10-2017 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 26-09-2017) Raad van 10-10-2017.

05-10-2017 - Aan de leden van de gemeenteraad van Houten Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 10 oktober 2017 om 19:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden. De voorzitter, W.M. de Jong

05-10-2017 - In de raadsvergadering van 15 juni 2017 heeft u de Cultuurvisie 2017- perspectief op 2025 vastgesteld. Deze visie is er een op hoofdlijnen. Om hier concreet uitwerking aan te geven is in een tweejaarlijkse uitvoeringskalender voorzien.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

05-10-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over de gemeentelijke voorbereidingen voor invoering van de Omgevingswet (verder af te korten tot Ow).

05-10-2017 - Aanpassingen camerapoorten Lekdijk en Achterdijk, voorkoming doorgaand oost-west verkeer en busroute Lange Uitweg vervalt

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten