RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

27-07-2015 - Schriftelijke vragen over grote brand Herenweg in Houten van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO, aanrijtijd brandweer, noodmelding NL-Alert en evaluatie naar gemeenteraad

27-07-2015 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

23-07-2015 - Toelichting op slachtofferhulp in Houten mbt Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 toegezegd in raadsvergadering van 2 juli 2015

Naar de bijlage en het gerelateerd document

22-07-2015 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie ITH over woningtoewijzing na overlijden hoofdbewoonster op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

22-07-2015 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie SGP over te hard rijden op de Lekdijk op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

21-07-2015 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

20-07-2015 - Leerplicht en RMC administratie is essentieel om de taak van leerplicht en RMC goed uit te kunnen voeren. Gemeenten Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen en Lopik hebben dan ook besloten om samen te gaan werken.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

17-07-2015 - Leerlingadministratie nu ook Lekstroombreed. De regio Lekstroom gaat samenwerken op het gebied van leerling registratie. De administratie van leerlingen werd tot voor kort door elke gemeente afzonderlijk gedaan. Gegevens werden uitgewisseld via het Regionaal Meld- en Co�rdinatiepunt RMC. De Lekstroomgemeenten Lopik, Vianen, IJsselstein en Nieuwegein tekenen hiertoe een overeenkomst. Daarmee gaan zij hetzelfde systeem gebruiken als de gemeente Houten van plan is.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-07-2015 - De meeste mensen willen zo lang mogelijk thuis wonen met zoveel mogelijk eigen regie, behoefte aan integrale ondersteuning

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-07-2015 - Collegebrief Energiebesparing bestaande koopwoningen en deelname aan het samenwerkingsverband en programma U-THUIS

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-07-2015 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD over behandeling meldingen overlast Windpark door RUD Utrecht op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

15-07-2015 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

14-07-2015 - Schriftelijke vragen over datum versturen aanvraagformulier leerlingenvervoer van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO

14-07-2015 - Bij de behandeling van het Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 in de raadsvergadering van 2 juli 2015 heeft de burgemeester toegezegd u middels een notitie te zullen informeren over hetgeen in Houten aan slachtofferhulp wordt geboden.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-07-2015 - Schriftelijke vragen over gedwongen verhuizing inwonende kinderen na overlijden hoofdbewoonster van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

10-07-2015 - In deze collegebrief informeren wij u dat wij het Programma van Eisen voor de recreatieve ontwikkeling van Nieuw Wulven hebben vastgesteld en dat het college besloten heeft tot een bijdrage aan een nieuwe afslag vanaf de Rondweg richting het bos

Naar de bijlage en het gerelateerd document

09-07-2015 - Collegebrief pilot intensieve samenwerking tussen Regionale Meld- en Co�rdinatiefunctie (RMC) en Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) in regionaal Jongerenloket

09-07-2015 - Collegebrief Sport & Werklandschap Meerpaal, maatregelen op het gebied van sociale veiligheid (motie 039-2012) en de gewijzigde uitgiftestrategie op het gebied van detailhandel

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

09-07-2015 - Collegebrief stand van zaken bestuurlijk overleg met ProRail over spoortrillingen door de spoorverdubbeling in Houten

Naar de bijlage en het gerelateerd document

09-07-2015 - In deze collegebrief informeren wij u over onze ambitie om inwoners hun afval beter te laten scheiden. In 2014 werd 63% van het huishoudelijk afval door onze inwoners gescheiden. Wij hebben de ambitie om dat percentage te verhogen naar 75% in 2020. Om die ambitie te halen gaan wij een andere manier van afval inzamelen uitproberen in een proefwijk. Als de proef een succes is, dan willen wij de nieuwe manier van inzamelen in heel Houten invoeren.

09-07-2015 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie ChristenUnie over beloningssysteem voor blikjes en flesjes op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

09-07-2015 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over informatievoorziening spoortransport gevaarlijke stoffen op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

08-07-2015 - 2e Erratum bij raadsvoorstel Nr.2014-059 Vaststelling bestemmingsplan �t Goy en omgeving

Naar de bijlage en het gerelateerd document

08-07-2015 - In dit Programma werken 15 gemeenten samenwerken op thema’s die voor hen relevant zijn.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten