RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

20-03-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-03-2018 - Schriftelijke vragen over verontrustende berichten termijn behandeling aanvragen bijzondere bijstand en bewindvoering WIL en effect op aanvragers, met voorbeelden als bijlage, van fractie PvdA o.g.v. art. 36 RvO

19-03-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het vervolg van de vastgestelde Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk. Op 20 oktober 2017 heeft de raad (unaniem) de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk 2017-2027 vastgesteld. De visie dient nu te worden vertaald naar concrete projecten die moeten worden uitgevoerd.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

15-03-2018 - Schriftelijke vragen over lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI) - beleid nav artikel AD over taboe op homo zijn op VMBO-scholen in Utrecht van fractie VVD o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

15-03-2018 - Het goed laten functioneren van de gemeenteraad door het benoemen van commissieleden.

15-03-2018 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 27-03-2018.

15-03-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad van 27-03-2018.

15-03-2018 - Aan de leden van de gemeenteraad van Houten, Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 27 maart 2018 om 20:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden. De voorzitter, W.M. de Jong

15-03-2018 - Aan de leden van de gemeenteraad van Houten, Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 29 maart 2018 om 20:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden. De voorzitter, W.M. de Jong

14-03-2018 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 06-03-2018

14-03-2018 - In deze coilegebrief informeren wij u over de Handleiding startnotitie die wij op 13 maart jl. hebben vastgesteld. Bij motie van 20 september 2016 (nr. 058-2016), ingediend naar aanleiding van de behandeling van de Perspectiefnota 2017 op 5 juli 2016, heeft de raad het college verzocht het gebruik van de startnotitie in te voeren.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

14-03-2018 - Via deze collegebrief informeren wij u over het jaarverslag bezwaarschriften 2017. De bezwaarschriftencommissie en de onafhankelijk adviseurs adviseren het college van burgemeester en wethouders over de ingediende bezwaarschriften. Jaarlijks maakt de secretaris van de commissie ondergebracht bij de afdeling Staf, een verslag van de afgehandelde bezwaarschriften van het voorgaande jaar.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-03-2018 - In het afgelopen jaar heeft de raad het college meerdere malen gevraagd naar de afwikkeling van de bestemmingsreserve economische crisis. In vervolg op de collegebrief 'financiële ontwikkelingen 2017’ van 25 januari 2018 informeren wij u in deze collegebrief over het voorlopige jaarrekeningresultaat 2017 en de wijze waarop wij van plan zijn de afwikkeling van de bestemmingsreserve economische crisis in het raadsvoorstel ‘resultaatbestemming jaarstukken 2017’ op te nemen.

13-03-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het eindresultaat van de aanbesteding van de exploitatie en het beheer en de verduurzaming van het zwembad de Wetering. Op 2 november 2017 hebben wij u geïnformeerd over het voorlopig resultaat van de aanbesteding van de exploitatie en het beheer van zwembad de Wetering. De resultaten van de aanbesteding van de verduurzaming van het zwembad waren op dat moment nog niet bekend. Inmiddels is dat wel het geval.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-03-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 van 31 januari 2018 over onderzoek effecten verplaatsing winkelcentrum De Dikke Boom op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-03-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

13-03-2018 - Afleggen van de eed (verklaring en belofte) door de nieuwe leden van de gemeenteraad in handen van de voorzitter van de raad

12-03-2018 - Bijdragen aan de continuïteit van het functioneren van de gemeenteraad.

08-03-2018 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 6 maart 2018 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

08-03-2018 - Installeren van een nieuwe raad naar aanleiding van de gehouden gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018.

07-03-2018 - Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen van 12 januari 2018 fractie SGP over Windpark Houten op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

06-03-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

06-03-2018 - De raad wil, waar het gaat om belangrijke onderwerpen of projecten graag zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces worden betrokken. Daarom heeft de raad bij motie van 20 september 2016, ingediend naar aanleiding van de behandeling van de Perspectiefnota 2017 op 5 juli 2016, het college verzocht het gebruik van de startnotitie in te voeren.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

05-03-2018 - Verkiezingsprogramma CDA Groei naar nóg beter 2018-2022

05-03-2018 - Verkiezingsprogramma ChrisenUnie Waardevol voor Houten 2018-2022

05-03-2018 - Verkiezingsprogramma D66 Goed wonen Goede zorg Goed klimaat 2018-2022 - D66 krijgt het voor elkaar

05-03-2018 - Verkiezingsprogramma GroenLinks Groen, Sociaal en Betrokken 2018-2022

05-03-2018 - Verkiezingsprogramma HoutenAnders! "Stem voor Houten Stem Anders!" 2018-2022

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten