RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

27-06-2017 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 15 juni 2017 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

26-06-2017 - In deze collegebrief informeren wij u integraal over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein. In het bijzonder gaat deze brief over: » De verdeling van de integratie-uitkering Jeugdzorg voor 2017 en de financiële ambitie voor de komende jaren; » De verdeling van de integratie-uitkering SD Wmo-nieuwe taken 2017 t/m 2021; » Het Werkplan 2017 Programma Sociale Kracht.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

26-06-2017 - Plan van aanpak (PVA) Passend Zelfstandig Wonen (PZW) - Een gedeelde opgave van wonen, welzijn en zorg

Naar de bijlage en het gerelateerd document

26-06-2017 - Schriftelijke vragen over Woningbouwplan Wegwijzer en Den Oord van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

23-06-2017 - Controleverbindingen - ontwikkelingen vermogen en resultaat. Bevindingen zijn op 11-05-2017 besproken met de Audit Werkgroep

Naar de bijlage en het gerelateerd document

23-06-2017 - TOP en VVV-informatiepunt in Schalkwijk geopend- Nieuw recreatief startpunt op het Eiland van Schalkwijk. Op woensdagmiddag 21 juni is bij Pand Pannenkoek een Toeristisch Overstappunt (TOP) én een VVV-informatiepunt geopend. De TOP is een informatiezuil met informatie over fiets- en wandelroutes. Nog veel meer toeristische en recreatieve informatie is te vinden bij het naastgelegen VVV-informatiepunt. Wethouder Herman Geerdes van de gemeente Houten heeft samen met Gerard van Santen

22-06-2017 - Aan de leden van de gemeenteraad van Houten, Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de extra gemeenteraad op 27 juni 2017 om 20:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden. De voorzitter, W.M. de Jong

22-06-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over de gemeentelijke zienswijze over de voorgenomen fusie tussen Viveste en woningstichting Volksbelang Wijk bij Duurstede. De woningstichtingen Viveste en Volksbelang Wijk bij Duurstede willen gaan fuseren per 1 januari 2018. Hierover hebben beide woningcorporaties een intentieovereenkomst getekend.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

22-06-2017 - In de RTG van 20 juni 2017 heeft wethouder Van Liere aangegeven dat de controle van de jaarrekening 2016 door de accountant nog niet is afgerond. Enerzijds komt dit doordat deze week de gevolgen van de controlebevindingen bij de jaarrekening 2016 van de RBL nog moesten worden getoetst / verwerkt. Anderzijds vindt (intern) bij Deloitte een review plaats op de controlewerkzaamheden van de accountant.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

21-06-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over de uitkomsten van de bemiddeling tussen omwonenden over de proef van het draaiprogramma windpark Houten.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

20-06-2017 - Besluitenlijst raadsvergadering van donderdag dd 15-06-2017.

20-06-2017 - Aanleiding: Houten en 14 andere gemeenten in de regio zijn in 2014 gestart met U-THUIS. U-THUIS is eenondersteuningsorganisatie voor het energiezuiniger maken van de bestaande particuliere woningvoorraad. U-THUIS doet dit door woningeigenaren zelf hulpmiddelen te geven die het voor hen makkelijker maken om energiebesparende maatregelen te nemen om de verduurzaming laagdrempeliger te maken, maar ook door organisaties die woningeigenaren daarbij kunnen helpen en te faciliteren.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

20-06-2017 - In het rapport staan onze bevindingen over het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Houten. Ook dit jaar heeft de ARC slechts de voorlopigde jaarstukken kunnen beoordelen. Dit wederom als gevolg van de nog niet afgerond accountantscontrole binnen het sociaal domein.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

20-06-2017 - Al sinds onze installatie als Cli�ntenraad WIL zijn wij bezorgd over het armoedebeleid in de diverse WIL gemeenten en m.n. de wijze waarop de cli�nten van WIL worden geacht om zelfstandig uit dezesituatie te komen. Wij wijzen er al jaren op dat het verblijven in een situatie met een minimaal inkomen zonder enig uitzicht op een verbetering niet goed is voor de geestelijke toestand van deze cli�nten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-06-2017 - interview in Armoedemagazine - lector nadja jungmann over 'mobilitymentoring' van empath - 'blijven coachen tot alle geldstress weg is'

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-06-2017 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

19-06-2017 - Amendement fractie ITH, GL, CU, HA!. Verworpen in de raad van 15 juni 2017. Voor: 8 en Tegen: 17 inzake: structureel middelen beschikbaar te stellen voor de festivals Cultuurnacht ad � 8.000,-, Gluren bij de Buren ad � 7.000,- en Loeren bij de Boeren ad �15.000,- en dit voorlopig ten laste te brengen van de bestemmingsreserve economische crisis en in de begroting voor 2018 hiervoor structurele dekking te regelen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

19-06-2017 - Amendement fractie ITH, GL, CU, HA!. Verworpen in de raad van 15 juni 2017. Voor: 10 en Tegen: 15. inzake: een nieuw beslispunt toe te voegen: De subsidie aan het Houtens Muziekcollectief (HMC) structureel te verhogen met een bedrag van � 7.000,- en dit voorlopig ten laste te brengen van de bestemmingsreserve economische crisis en in de begroting voor 2018 hiervoor structurele dekking te regelen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

19-06-2017 - Motie fractie D66, PvdA. Aangenomen in de raad van 15 juni 2017. Voor: 23 en Tegen: 2 Inzake: verzoekt het college om voor het organiseren van beeldbepalende festivals in de perspectiefnota budget vrij te maken en dit in het uitvoeringsprogramma van de Cultuurvisie concreet te maken.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

19-06-2017 - Amendement fractie PvdA, ITH. Aangenomen in de raad van 15 juni 2017. Voor: 23 en Tegen: 2. inzake: Beslispunt 4 van het raadsvoorstel: �De incidentele middelen ad � 10.000 in 2018 en 2019 voor het stimuleren van projecten over de Houtense identiteit in principe dekken uit nog nader aan te wijzen bestaande budgetten� te schrappen. Beslispunt 4 te vervangen door: �De incidentele middelen ad � 10.000 in 2018 en 2019 voor het project �Cultuur met Kwaliteit� te dekken uit nog nader aan te wijzen b

Naar de bijlage en het gerelateerd document

19-06-2017 - Motie fractie GL, ITH, CU, HA!. Verworpen in de raad van 15 juni 2017. Voor: 10 en Tegen: 15 Inzake: tezamen met de uitvoeringkalender (september 2017) SMART doelstellingen te formuleren, te formuleren wat de rol van de gemeente is bij de realisatie hiervan, dit document aan de raad voor te leggen op de gebruikelijke wijze.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

19-06-2017 - Motie fractie GL, HA!. Verworpen in de raad van 15 juni 2017. Voor: 6 en Tegen: 19. Inzake: De oprichting van een cultuurplatform (vergelijkbaar met het sportplatform) mogelijk te maken; Dit platform als primaire spreekbuis en denktank voor de cultuursector richting de gemeente te zien; Het platform uit te nodigen voor de gemeentelijke overleggen, bijvoorbeeld het overleg over de Lokaal Educatieve Agenda (LEA).

Naar de bijlage en het gerelateerd document

19-06-2017 - Motie fractie SGP, CU, GL, ITH. Verworpen in de raad van 15 juni 2017. Voor: 10 en Tegen: 15. Inzake: verzoekt het college bij de begroting voor 2018 met voorstellen te komen tot stimulering van de boeken cultuur - bijvoorbeeld door continuering van de genoemde voorleesprojecten - en hiervoor structureel middelen vrij te maken.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

19-06-2017 - Amendement fractie SGP. Aangenomen in de raad van 15 juni 2017. Voor: 20 en Tegen: 5 Inzake: Het tweede beslispunt als volgt te wijzigen: De eenmalige kosten hiervan a 6.000,- Euro ten laste te brengen van de lopende exploitatie van de begroting 2017.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-06-2017 - Schriftelijke vragen over consequenties frambozenteelt in weidevogelgebied van fractie GroenLinks o.g.v. art. 36 RvO. Recent heeft het college de vestiging van een frambozenkwekerij nabij het weidevogelgebied goedgekeurd. Frambozenteelt trekt helaas (roof)vogels aan die zeer schadelijk zijn voor het broedsucces van de weidevogels. Op 11 mei heeft het college een collegebrief gepubliceerd in reactie op de brief van de MWH.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten